สรุปจำนวนนักเรียน แยกขนาดเสื้อ

FUN RUN 5K

ระดับชั้นุ
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
ม.1
5
12
23
49
29
19
4
1
ม.2
1
4
23
49
28
17
6
1
ม.3
3
12
55
60
45
28
9
3
ม.4
2
10
22
55
38
17
2
4
ม.5
1
3
25
36
32
13
2
1
3
ม.6
3
6
17
24
24
7
1
2
รวม
15
47
165
273
196
101
24
6
9
รวมทั้งหมด
836
               

Mini marathon 10K

ระดับชั้น
XS
SS
S
M
L
XL
3L
4L
5L
ม.1
1
1
5
16
7
2
ม.2
2
4
8
5
7
1
2
ม.3
1
8
12
13
2
1
ม.4
8
13
3
1
ม.5
4
5
13
19
5
1
1
ม.6
1
1
9
10
4
รวม
1
9
23
66
67
23
3
1
รวมทั้งหมด
196
               

รวมทั้ง 2 ประเภท 1032 คน