สรุปจำนวนครู แยกเพศ

FUN RUN 5K

 รุ่น  
ชาย
หญิง
รวม
VIP
ไม่เกิน 18 ปี
19-29
3
23
26
30-39
7
26
33
40-49
3
18
21
50-59
9
30
39
5
60 ปีขึ้นไป
2
2
รวมทั้งหมด
22
99
121
5

Mini marathon 10K

รุ่น
ชาย
หญิง
รวม
VIP
ไม่เกิน 18 ปี
19-29
1
1
30-39
1
1
2
40-49
50-59
1
3
4
60 ปีขึ้นไป
รวมทั้งหมด
2
5
2

รวมทั้ง 2 ประเภท 128 คน