สรุปจำนวนครู บุคลากร

FUN RUN 5K

   หน่วยงาน
จำนวน
รวม
VIP
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน
1
6
7
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6
14
20
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4
16
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4
18
22
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
12
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
11
13
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
10
12
2
ลูกจ้างประจำ
1
1
ลูกจ้างชั่วคราว
1
8
9
รวมทั้งหมด
22
99
121
5

Mini marathon 10K

   หน่วยงาน
จำนวน
รวม
VIP
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
1
1
2
รวมทั้งหมด
2
5
7

รวมทั้ง 2 ประเภท 121 คน