สรุปจำนวนนักเรียน แยกเพศ

FUN RUN 5K

   
ชาย
หญิง
283
464
รวมทั้งหมด
836

Mini marathon 10K

ชาย
หญิง
119
59
รวมทั้งหมด
196

 

รวมทั้ง 2 ประเภท 1,032 คน