สรุปจำนวนผู้สมัคร Website

FUN RUN 5K

   รุ่นอายุ
จำนวน
รวม
VIP
ไม่เกิน 18 ปี
121
80
201
19-29
87
216
303
1
30-39
144
276
420
8
40-49
167
470
637
17
50-59
114
322
436
13
60 ปีขึ้นไป
55
93
148
11
รวมทั้งหมด
688
1,457
2,145
50

Mini marathon 10K

   รุ่นอายุ
จำนวน
รวม
VIP
ไม่เกิน 18 ปี
21
7
28
19-29
61
32
93
30-39
116
75
191
1
40-49
51
64
115
5
50-59
61
26
87
7
60 ปีขึ้นไป
20
6
26
1
รวมทั้งหมด
330
210
540
14

รวมทั้ง 2 ประเภท 2,685 คน