“80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน”
(80th SURATPITTAYA MINI MARATHON)

》จัดโดย
》 สมาคมศิษย์เก่า สตรีสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา
》 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》 ชมรมครูเก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》 เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》 สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》 สนับสนุนกิจกรรมโดย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
》รายชื่อผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

1. นายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์
    จำนวน 30,000 บาท

2. นางนัยนา รำไพ
    จำนวน 30,000 บาท

3. สมาคมศิษย์เก่าสตรีสุราษฎร์ธานี
    จำนวน 10,000 บาท

4. ห้างทองป้าสิริ สาขา1 กาญจนดิษฐ์
    จำนวน 5,000 บาท

5. นายสมใจ รุ่งเรือง
    จำนวน 1,000 บาท

6. โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
    จำนวน 1,000 บาท

7. นางพิมพ์พรรณ วิริยพันธ์
    สนับสนุนน้ำดื่ม มูลค่า 27,000

8. นายวิสุทธิ์ เนาว์นาน
    จำนวน 2,000 บาท

9. นายโกมล ชัยวนิชยา
    จำนวน 200 บาท

10. นางจิรา ก่อนทิพย์
    จำนวน 200 บาท