สถิติการเลือกแผนการเรียน

ปีการศึกษา 2564

สถิติ
วันที่สมัคร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวม
21 ธ.ค. 63
96
26
16
15
153
22 ธ.ค. 63
52
19
10
21
102
23 ธ.ค. 63
38
7
8
7
60
24 ธ.ค. 63
17
9
6
5
37
25 ธ.ค. 63
14
3
8
3
28
รวม
217
64
48
51
380