สรุปสถิติการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

เลือกระดับชั้น
 ม.1
 ม.4

สถิติการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติ
ห้องเรียนพิเศษ
เกณฑ์นร.
ห้อง
นักเรียน
(คน)
19 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
21 มี.ค. 64
22 มี.ค. 64
23 มี.ค. 64
รวมทั้งสิ้น
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(Enriched Science AND Technology)(EST)
36
2
72
286
17
303
198
7
205
110
1
111
63
1
64
71
1
72
728
27
755
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สองภาษา(Science AND Mathematics Bilingual Program)(SMBP)
25
1
25
46
 
46
24
1
25
14
 
14
14
3
17
18
1
19
116
5
121
ห้องเรียน 3 ภาษา(Multilanguage Program)(MLP)
36
2
72
65
3
68
60
 
60
22
 
22
12
 
12
14
 
14
173
3
176
รวม
5
169
397
20
417
282
8
290
146
1
147
89
4
93
103
2
105
1,017
35
1,052