รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีอากาศ
จำนวน 48 คน


พิมพ์รายชื่อ
รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
33897
เด็กหญิงชิดชนก กัญจนกาญจน์
2/1
2
33900
เด็กหญิงตมิสา อุไรรัตน์
2/1
3
33901
เด็กหญิงติชิลา อุไรรัตน์
2/1
4
33903
เด็กหญิงประกายรัตน์ อินทรปถัม
2/1
5
33913
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมยากร
2/1
6
33914
เด็กหญิงสุทธิดา ส่งประเสริฐ
2/1
7
33932
เด็กหญิงไคยซ่า สมหวัง บุญภักดี แพร์สสัน
2/2
8
33933
เด็กหญิงจิรัชญา ดามุก
2/2
9
33945
เด็กหญิงพริมา สาคะรินทร์
2/2
10
33949
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง
2/2
11
33956
เด็กหญิงอภิชาพร พัฒนกูล
2/2
12
33972
เด็กหญิงกฤตพร ขวัญสง
2/3
13
33975
เด็กหญิงกิรฏิ นาคประดิษฐ์
2/3
14
33983
เด็กหญิงธัญชนก แผนมณี
2/3
15
33986
เด็กหญิงนภสร พันธุ์ทองดี
2/3
16
34060
เด็กหญิงณัฐณิชา นะมะ
2/5
17
34066
เด็กหญิงนัธมล พรหมมาศ
2/5
18
34069
เด็กหญิงพัทรวดี ทองน้อย
2/5
19
34071
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
2/5
20
34073
เด็กหญิงสุวภัทร เทพยา
2/5
21
34075
เด็กหญิงอรอุมา จงพัฒน์
2/5
22
34099
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
2/6
23
34101
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
2/6
24
34102
เด็กหญิงธิติมา จิตตานนท์
2/6
25
34110
เด็กหญิงภัทรมล บุญทองแก้ว
2/6
26
34112
เด็กหญิงสิรินภา ระวิวงศ์
2/6
27
34114
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนชัย
2/6
28
34115
เด็กหญิงอรธิชา จินาสุ่น
2/6
29
34136
ณิชาภัทร ตัจฉกรณ์
2/7
30
34140
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
2/7
31
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
2/7
32
34149
เด็กหญิงสราลี ใจสมุทร
2/7
33
34170
เด็กหญิงจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
2/8
34
34173
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
2/8
35
34177
เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
2/8
36
34180
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
2/8
37
34202
เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
2/9
38
34206
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
2/9
39
34208
เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล
2/9
40
34213
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
2/9
41
34236
เด็กหญิงชญานิศ วงษ์ศรี
2/10
42
34238
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงอาวุธ
2/10
43
34240
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูแบน
2/10
44
34243
เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์
2/10
45
34246
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเดช
2/10
46
34269
เด็กหญิงกวินนาฎ ปราบปราม
2/11
47
34276
เด็กหญิงฐปนัท รุ่นประแสง
2/11
48
34281
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
2/11
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น