รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 3
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวน 62 คน


พิมพ์รายชื่อ
รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
33254
นางสาวชวิศา สุวรรณชาตรี
3/1
2
33255
นางสาวฐิตากร ศิริมุสิกะ
3/1
3
33257
นางสาวฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
3/1
4
33271
เด็กหญิงมนสิชา จายอำพนธ์
3/1
5
33272
นางสาวรวิสรา เขมานุวงศ์
3/1
6
33300
นางสาวกนกวรรณ สมสุข
3/2
7
33306
นางสาวจิดาภา ท่ากั่ว
3/2
8
33307
เด็กหญิงจิรัฎฐา สุขสิน
3/2
9
33310
นางสาวญาณิศา เเซ่อึ้ง
3/2
10
33317
นางสาวพิชญธิดา สามชุม
3/2
11
33319
นางสาวศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
3/2
12
33352
นางสาวชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
3/2
13
33366
เด็กหญิงวริศรา นามบุญโชติ
3/2
14
33372
นางสาวสุรพร ภาษิตร์
3/2
15
33350
นางสาวชนชยา คงชนะ
3/3
16
33355
นางสาวณิชารีย์ จันทร์เเจ่มใส
3/3
17
33359
นางสาวนันท์นภัส ชัยเจริญ
3/3
18
33362
เด็กหญิงพชรพร โมราเจริญ
3/3
19
33397
นางสาวกมลวัลย์ จันทร
3/3
20
33405
นางสาวทิพธน จินดากาญจน์
3/3
21
33418
เด็กหญิงวิไลวรรณ เงินสุข
3/3
22
33395
นางสาวกนกลดา สุวรรณมณี
3/4
23
33401
นางสาวชนิดา ยุติธรรม
3/4
24
33403
เด็กหญิงณัฐณิชา คงวัชระ
3/4
25
33406
นางสาวธีรนุช ศรีสุข
3/4
26
33412
นางสาวปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
3/4
27
33415
นางสาววชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
3/4
28
33420
นางสาวสุมลฑา พูลสิน
3/4
29
33443
นางสาวกรชนก แซ่ตั่น
3/4
30
33453
นางสาวธฤตกมล กาลดิษฐ
3/4
31
33467
เด็กหญิงศศิธร ม้วนทอง
3/4
32
33469
นางสาวสลิลทิพย์ ช่วยชัย
3/4
33
33446
นางสาวเจนิสรา มั่นน้อย
3/5
34
33451
นางสาวณิชาภา เจริญสินปัญญา
3/5
35
33458
เด็กหญิงเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ
3/5
36
33460
นางสาวพรรณวดี เพชระ
3/5
37
33466
นางสาวศศิธร ทองปาน
3/5
38
33512
นางสาวรสธร นวลวัฒน์
3/5
39
33513
นางสาวรักษิตา เชื้อพลพิชัย
3/5
40
33514
นางสาวรินรชา ปีย์วราเมธี
3/5
41
33504
นางสาวปาณิสรา สัมพันธ์
3/6
42
33510
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
3/6
43
33518
นางสาวอธิชา ชุมวรฐายี
3/6
44
33713
เด็กหญิงศศิมา คงเจริญ
3/6
45
33530
นางสาวกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
3/7
46
33534
นางสาวจิตติมา งามสิงห์
3/7
47
33539
นางสาวธนสร ชูศรี
3/7
48
33543
นางสาวนิจวิภา พรหมศักดิ์
3/7
49
33545
นางสาวประกายดาว เมืองขาว
3/7
50
33548
นางสาวพิชญ์สินี ทองแหลม
3/7
51
33551
นางสาวพีรดา อินทร์แก้ว
3/7
52
33552
นางสาวมณัสวี รจนา
3/7
53
33568
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
3/8
54
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
3/8
55
33583
นางสาวพิชยา ศุภมงคลนุกูล
3/8
56
33585
นางสาวภัทรธิดา วิกาล
3/8
57
33587
นางสาวรักษิตา เพชรสถิตย์
3/8
58
33592
นางสาวสินิดทรา หมัดสดาย
3/8
59
33276
นางสาววรรณรตี บุญทอง
3/9
60
33608
เด็กหญิงกมลรส เอี่ยมสะอาด
3/9
61
33609
นางสาวกรกมล ชูจิต
3/9
62
33610
นางสาวกรวรรณ ทองด้วง
3/9
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น