รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 2
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 60 คน


พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
2/1
เด็กหญิงกฤตยา รอดกำเนิด
2
2/1
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่จิ้ว
3
2/1
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
4
2/1
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยธวัส
5
2/1
เด็กหญิงอธิชา สุราษฎร์
6
2/2
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
7
2/2
เด็กหญิงณภัทร ทรัพย์เมฆ
8
2/2
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช
9
2/2
เด็กหญิงนวินดา นาคทอง
10
2/2
เด็กหญิงวรัมพร พรหมแก้ว
11
2/2
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองแก้ว
12
2/2
เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
13
2/3
เด็กหญิงกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
14
2/3
เด็กหญิงโกลัญญา อักษรทิพย์
15
2/3
เด็กหญิงธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
16
2/3
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
17
2/3
เด็กหญิงภณิดา นันทคีรี
18
2/3
เด็กหญิงรพีพรรณ พัฒนศรี
19
2/3
เด็กหญิงศิริธิดา สกุลกิจ
20
2/4
เด็กหญิงฐานิตา สุขประเสริฐ
21
2/4
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
22
2/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีเพียร
23
2/4
เด็กหญิงณัฐมล โสภา
24
2/4
เด็กหญิงนภสร วุฒิจันทร์
25
2/4
เด็กหญิงนาฎอนงค์ อำพันมณี
26
2/4
เด็กหญิงพลอยชมพู จินดามัย
27
2/4
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
28
2/4
เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑถนอม
29
2/5
เด็กหญิงทรรศนันทน์ หนูจีนเส้ง
30
2/5
เด็กหญิงกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
31
2/5
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสิทธิ์
32
2/5
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทิพย์
33
2/5
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองนุ้ย
34
2/5
เด็กหญิงปณิตา ชุมแสง
35
2/5
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา
36
2/5
เด็กหญิงอินทิรา ประดับ
37
2/6
เด็กหญิงณัฐกมล นาคทาย
38
2/6
เด็กหญิงนฤภร สรรพคง
39
2/6
เด็กหญิงนฤมล นิพิฐสกุล
40
2/6
เด็กหญิงปาณิศา เมฆอนันต์
41
2/6
เด็กหญิงพิรศา ทองปลอด
42
2/6
เด็กหญิงสุชาวดี จำปากลาย
43
2/7
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
44
2/7
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
45
2/9
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
46
2/9
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
47
2/9
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
48
2/9
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
49
2/9
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
50
2/9
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
51
2/9
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
52
2/10
เด็กหญิงกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
53
2/10
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
54
2/10
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
55
2/11
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม
56
2/11
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
57
2/11
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
58
2/11
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
59
2/11
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
60
2/11
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ