ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 51 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35645
2/1
เด็กหญิงกิรณา ดุลยาสิทธิพร
2
35649
2/1
เด็กหญิงณัฐชยา ชัชวาลย์
3
35661
2/1
เด็กหญิงวรรณนา กาใจ
4
35666
2/1
เด็กหญิงอรนลิน พรมทัน
5
35600
2/2
เด็กหญิงกุณธิดา เรืองพงษ์
6
35601
2/2
เด็กหญิงคุณัญญา ศรีบุรินทร์
7
35608
2/2
เด็กหญิงนภัสสร ศรีประวรรณ์
8
35616
2/2
เด็กหญิงรวินันท์ เพ็งเคียน
9
35553
2/3
เด็กหญิงกริชฎานาถ จิตเมตไตร
10
35557
2/3
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตู้เชื้อ
11
35576
2/3
เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย บรรสิทธิ์
12
35694
2/3
เด็กหญิงทัศนิม หะมะ
13
35696
2/3
เด็กหญิงกมลชนก หนูปลอด
14
35508
2/4
เด็กหญิงกัลย์เสฏฐี เพชรทอง
15
35515
2/4
เด็กหญิงธนิสรา จงควินิต
16
35519
2/4
เด็กหญิงปิยะพา อำไพเพชร
17
35520
2/4
เด็กหญิงไปรยา ปานเพชร
18
35523
2/4
เด็กหญิงพิมพ์ชญามน ศรีอาภานนท์
19
35526
2/4
เด็กหญิงมนฑิกานต์ วงศ์คำพันธ์
20
35530
2/4
เด็กหญิงอโรชา หนูด้วง
21
35688
2/4
เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณมณี
22
35463
2/5
เด็กหญิงกชกร นุ้ยสุวรรณ
23
35464
2/5
เด็กหญิงกฤษฏาพรณ์ หิรัญจารุ
24
35466
2/5
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ จามพัฒน์
25
35477
2/5
เด็กหญิงปาณิสรา แซ่ตั้ง
26
35481
2/5
เด็กหญิงพิยะธิดา ช่วยสงค์
27
35487
2/5
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เมฆเรือง
28
35678
2/5
เด็กหญิงศุภสุตา สองสมุทร
29
35680
2/5
เด็กหญิงรันณิการ์ เชี่ยวชาญ
30
35681
2/5
เด็กหญิงณิชนันท์ ช่วยสงค์
31
35418
2/6
เด็กหญิงเกวลี วิชัยดิษฐ
32
35419
2/6
เด็กหญิงแทนฟ้า ไพฑูรย์
33
35429
2/6
เด็กหญิงธันย์ชนก พรมมล
34
35430
2/6
เด็กหญิงธารติกาล ส่งแก้ว
35
35431
2/6
เด็กหญิงนรีรัตน์ เชื้อโห้
36
35432
2/6
เด็กหญิงปภาวดี สีบุ
37
35435
2/6
เด็กหญิงพัชรพร เพชรเขียว
38
35438
2/6
เด็กหญิงรัญชิตา คุ้มครอง
39
35439
2/6
เด็กหญิงวริสา วงศ์กองแก้ว
40
35383
2/7
เด็กหญิงธัญวรัตม์ นุ้ยน้อย
41
35385
2/7
เด็กหญิงธาดารัตน์ ทับทิมทอง
42
35393
2/7
เด็กหญิงภูริชญา ปานเกิด
43
35396
2/7
เด็กหญิงศุภิศรา อเนกศุภพล
44
35346
2/8
เด็กหญิงชนากานต์ พัฒน์รักษา
45
35352
2/8
เด็กหญิงบุณยาภา แจ่มจรัส
46
35353
2/8
เด็กหญิงเบญญาภา ชนะภัย
47
35480
2/9
เด็กหญิงพิมพ์สิริ โทนจินดา
48
35298
2/10
เด็กหญิงมุกอันดา ชัยนาคิน
49
35245
2/11
เด็กหญิงกิตติพร ลิ้มสกุล
50
35247
2/11
เด็กหญิงชนนิกานต์ โกละกะ
51
35262
2/11
เด็กหญิงสุกัลยา ถาวโรสกุล