ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33252
3/1
เด็กหญิงกุลจิรา แก้วประดับ
2
33259
3/1
เด็กหญิงธัญชนก บุญช่วย
3
33262
3/1
เด็กหญิงบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
4
33263
3/1
เด็กหญิงเบญญาภา รักษาสัตย์
5
33264
3/1
เด็กหญิงปฐมาวดี คำเหล็ก
6
33266
3/1
เด็กหญิงพรสินี ซื่อธานุวงศ์
7
33268
3/1
เด็กหญิงฟ้าใส หนูคง
8
33269
3/1
เด็กหญิงภัทนิยา วรรณบวร
9
33270
3/1
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวหนูนา
10
33273
3/1
เด็กหญิงรัตนากร ถุงทอง
11
33275
3/1
เด็กหญิงลลิตา เวทวิสุทธิ์
12
33309
3/1
เด็กหญิงชลทิตา ชูแก้ว
13
33302
3/2
เด็กหญิงกมลวรรณ จันนาคิน
14
33304
3/2
เด็กหญิงกานติมา ปิยะเดช
15
33323
3/2
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ
16
33358
3/2
เด็กหญิงนันท์ชพร พรมทัน
17
33357
3/3
เด็กหญิงนราวิชญ์ เอี่ยมสอาด
18
33353
3/3
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
19
33363
3/3
เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรหับ
20
33364
3/3
เด็กหญิงฟ้าพราว มณีโชติ
21
33400
3/4
เด็กหญิงคณินมณฑ์ เลขมาศ
22
33464
3/4
เด็กหญิงวรนุช พรามยินดี
23
33468
3/4
เด็กหญิงศุภสุตา แย้มยินดี
24
33501
3/5
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเทพ
25
33537
3/7
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
26
33712
3/7
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
27
33573
3/8
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
28
33576
3/8
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
29
33589
3/8
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
30
33622
3/9
เด็กหญิงพรธิมา ผ่องแผ้ว
31
33650
3/10
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
32
33656
3/10
เด็กหญิงปัณฑิตา ธราพร
33
33689
3/11
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก