ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 2
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 60 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33892
2/1
เด็กหญิงกฤตยา รอดกำเนิด
2
33894
2/1
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่จิ้ว
3
33902
2/1
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
4
33905
2/1
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยธวัส
5
33916
2/1
เด็กหญิงอธิชา สุราษฎร์
6
33935
2/2
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
7
33937
2/2
เด็กหญิงณภัทร ทรัพย์เมฆ
8
33938
2/2
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช
9
33941
2/2
เด็กหญิงนวินดา นาคทอง
10
33950
2/2
เด็กหญิงวรัมพร พรหมแก้ว
11
33953
2/2
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองแก้ว
12
33954
2/2
เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
13
33973
2/3
เด็กหญิงกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
14
33976
2/3
เด็กหญิงโกลัญญา อักษรทิพย์
15
33984
2/3
เด็กหญิงธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
16
33985
2/3
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
17
33992
2/3
เด็กหญิงภณิดา นันทคีรี
18
33993
2/3
เด็กหญิงรพีพรรณ พัฒนศรี
19
33996
2/3
เด็กหญิงศิริธิดา สกุลกิจ
20
34016
2/4
เด็กหญิงฐานิตา สุขประเสริฐ
21
34018
2/4
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
22
34019
2/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีเพียร
23
34022
2/4
เด็กหญิงณัฐมล โสภา
24
34024
2/4
เด็กหญิงนภสร วุฒิจันทร์
25
34026
2/4
เด็กหญิงนาฎอนงค์ อำพันมณี
26
34030
2/4
เด็กหญิงพลอยชมพู จินดามัย
27
34034
2/4
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
28
34035
2/4
เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑถนอม
29
34063
2/5
เด็กหญิงทรรศนันทน์ หนูจีนเส้ง
30
34054
2/5
เด็กหญิงกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
31
34058
2/5
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสิทธิ์
32
34062
2/5
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทิพย์
33
34064
2/5
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองนุ้ย
34
34068
2/5
เด็กหญิงปณิตา ชุมแสง
35
34070
2/5
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา
36
34076
2/5
เด็กหญิงอินทิรา ประดับ
37
34100
2/6
เด็กหญิงณัฐกมล นาคทาย
38
34103
2/6
เด็กหญิงนฤภร สรรพคง
39
34104
2/6
เด็กหญิงนฤมล นิพิฐสกุล
40
34105
2/6
เด็กหญิงปาณิศา เมฆอนันต์
41
34109
2/6
เด็กหญิงพิรศา ทองปลอด
42
34113
2/6
เด็กหญิงสุชาวดี จำปากลาย
43
34134
2/7
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
44
34143
2/7
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
45
34200
2/9
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
46
34203
2/9
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
47
34204
2/9
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
48
34207
2/9
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
49
34209
2/9
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
50
34211
2/9
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
51
34212
2/9
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
52
34233
2/10
เด็กหญิงกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
53
34244
2/10
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
54
34248
2/10
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
55
34286
2/11
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม
56
34274
2/11
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
57
34277
2/11
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
58
34282
2/11
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
59
34283
2/11
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
60
34285
2/11
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ