ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 48 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33899
2/1
เด็กหญิงณัฐนรี อุมภาภ
2
33893
2/1
เด็กหญิงกวิสราภา ขุนเสถียร
3
33895
2/1
เด็กหญิงเจนจิรา บรรณสิทธิ์
4
33896
2/1
เด็กหญิงชนนิกานต์ เพชรรักษ์
5
33906
2/1
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ รัตนกุล
6
33908
2/1
เด็กหญิงภัคธีมา กล่อมกลิ่น
7
33909
2/1
เด็กหญิงมนัญชยา ปิลานนท์
8
33910
2/1
เด็กหญิงมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
9
33911
2/1
เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
10
33915
2/1
เด็กหญิงสุรภา เทียนชัย
11
33931
2/2
เด็กหญิงขวัญสิริ ใจสมุทร
12
33934
2/2
เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม
13
33936
2/2
เด็กหญิงชนัญธิดา เสวกวัง
14
33940
2/2
เด็กหญิงนราชินันทร์ รัตนมณีย์
15
33946
2/2
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
16
33948
2/2
เด็กหญิงฟ้าใส วิศาลพงษ์
17
33951
2/2
เด็กหญิงวริศรา จินตนา
18
33955
2/2
เด็กหญิงสุพนิดา นาคทอง
19
33977
2/3
เด็กหญิงจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
20
33978
2/3
เด็กหญิงจิดาภา ชื่นสระ
21
33980
2/3
เด็กหญิงญาติกา ทิมธรรม
22
33994
2/3
เด็กหญิงลัคนาวดี อุ่นเรือน
23
34015
2/4
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวชุม
24
34017
2/4
เด็กหญิงฑิฆัมพร นาครอด
25
34020
2/4
เด็กหญิงณัฐณิชา เซ่งล้ำ
26
34021
2/4
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
27
34025
2/4
เด็กหญิงนัชวรรณ ผลผลา
28
34028
2/4
เด็กหญิงพรพรหม วิเศษมณี
29
34032
2/4
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
30
34033
2/4
เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริรัตน์
31
34036
2/4
เด็กหญิงหทัยชนก สุพร
32
34057
2/5
เด็กหญิงญาณาธิป ใจปลื้ม
33
34059
2/5
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ทอง
34
34061
2/5
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเหลือ
35
34096
2/6
เด็กหญิงงามตา ว่องไวโรจน์
36
34097
2/6
เด็กหญิงชนม์วิภา สัตนันท์
37
34106
2/6
เด็กหญิงพิมญาดา อินทรีย์
38
34107
2/6
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองคำ
39
34108
2/6
เด็กหญิงพิมพิดา ไชยเดช
40
34145
2/7
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
41
34148
2/7
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
42
34176
2/8
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
43
34184
2/8
เด็กหญิงสาริศา เด็กหลี
44
34235
2/10
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
45
34250
2/10
เด็กหญิงวรฤทัย ชำนาญแทน
46
34270
2/11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษ์
47
34271
2/11
เด็กหญิงจิดาภา ชัยปิตินานนท์
48
34287
2/11
เด็กหญิงไอศิกา รอดเจริญ