ปีการศึกษา 2/2562
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 118 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33877
2/1
เด็กชายกัมปนาท พรหมจินดา
2
33878
2/1
เด็กชายฐิรรัฐ ขวดทอง
3
33879
2/1
เด็กชายณัฐพงศ์ มณู
4
33880
2/1
เด็กชายณัฐวุฒิ คงชล
5
33883
2/1
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุนทร
6
33886
2/1
เด็กชายธีทัต นาคกุล
7
33890
2/1
เด็กชายสุทธิชัย นามลา
8
33917
2/2
เด็กชายกันตินันท์ คีคะหานันท์
9
33918
2/2
เด็กชายฉันทณัฏฐ์ คงผ่อง
10
33919
2/2
เด็กชายฐิติกร กิมเกถนอม
11
33920
2/2
เด็กชายณัฐภูมิ ระบำดี
12
33921
2/2
เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญพร
13
33922
2/2
เด็กชายธีรภัทร์ บริสุทธิพงศากุล
14
33923
2/2
เด็กชายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
15
33925
2/2
เด็กชายนรภัทร บาททาไร
16
33926
2/2
เด็กชายน้ำมนต์ เกิดบัวทอง
17
33927
2/2
เด็กชายปี่พาทย์ วิรชัชติกุล
18
33928
2/2
เด็กชายปุณณภพ สัตยาคม
19
33929
2/2
เด็กชายภัครภูมิ รอดพันธ์ชู
20
33957
2/3
เด็กชายกษิเดช หนูนิล
21
33958
2/3
เด็กชายเกียรติภูมิ นาคคง
22
33959
2/3
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
23
33960
2/3
เด็กชายจิรภัทร เกตุอำไพ
24
33961
2/3
เด็กชายเจตนัตว์ บุญเมือง
25
33962
2/3
เด็กชายณัฐกิจ เรืองทอง
26
33964
2/3
เด็กชายธนกฤต ซิบยก
27
33965
2/3
เด็กชายนิธิศ เชาวฤทธิ์
28
33966
2/3
เด็กชายเปรม กลับสติ
29
33968
2/3
เด็กชายภควัต ฟองสมุทร
30
33969
2/3
เด็กชายรัชชานนท์ ตรีรินทร์
31
33970
2/3
เด็กชายสิทธิกร เอื้อมาฆทาน
32
33997
2/4
เด็กชายกล้า พรหมเจือ
33
33998
2/4
เด็กชายกันตพัจน์ เลี่ยมแก้ว
34
33999
2/4
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
35
34000
2/4
เด็กชายชิษณุชา ปานซัง
36
34001
2/4
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยกิจ
37
34002
2/4
เด็กชายดนุพร โต๊ะแอ
38
34003
2/4
เด็กชายเต็มพิสุทธิ์ สะอาดแก้ว
39
34005
2/4
เด็กชายนวินเมธ แสงพรหมมินทร์
40
34006
2/4
เด็กชายปรเมศวร์ ทองอุไร
41
34007
2/4
เด็กชายภูริณัฐ เพชรทอง
42
34008
2/4
เด็กชายรัฐภูมิ เศวตเวช
43
34009
2/4
เด็กชายสิรภัทร ไทรแก้ว
44
34038
2/5
เด็กชายชิษณุพงศ์ พิบูลย์
45
34039
2/5
เด็กชายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
46
34041
2/5
เด็กชายธนวิชญ์ ใจงาม
47
34042
2/5
เด็กชายนภัสรพี แก้วพาดี
48
34043
2/5
เด็กชายปุญญวัตน์ ณ นคร
49
34044
2/5
เด็กชายพงศ์ภัค คริสต์รักษา
50
34050
2/5
เด็กชายรชต โรยรอด
51
34051
2/5
เด็กชายสรัช บุญมีชัย
52
34052
2/5
เด็กชายสิทธิชัย บุญเกิด
53
34053
2/5
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีประวรรณ์
54
34077
2/6
เด็กชายกรภัทร ประสมปลื้ม
55
34079
2/6
เด็กชายกิตติคุณ ลิกขะไชย
56
34080
2/6
เด็กชายเกรียงไกร สถาพร
57
34081
2/6
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
58
34083
2/6
เด็กชายปัณณธร รัดพรัด
59
34084
2/6
เด็กชายพรหมมินทร์ เจริญผล
60
34085
2/6
เด็กชายภชา รัตนเหมากุล
61
34087
2/6
เด็กชายวรนน คาน
62
34088
2/6
เด็กชายศาสตราวุธ เย็นรักษา
63
34091
2/6
เด็กชายธนสุภัค อิ่มสุขศิลป์
64
34092
2/6
เด็กชายอภิสิทธิ์ ชูประเสริฐ
65
34093
2/6
เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขวัลลิ
66
34094
2/6
เด็กชายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
67
34117
2/7
เด็กชายกิตติธัช ลิ้มสุขสมบูรณ์
68
34118
2/7
เด็กชายกีรติ มณีกาญจน์
69
34119
2/7
เด็กชายไกรคชา สาโรชวงศ์
70
34120
2/7
เด็กชายชัชนันท์ จรูญรักษ์
71
34121
2/7
เด็กชายธนกฤต พวงทิพย์
72
34122
2/7
เด็กชายนันทพัทธ์ เพชรประเสริฐ
73
34124
2/7
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
74
34125
2/7
เด็กชายวงศ์วรัณ วงศ์เจริญ
75
34126
2/7
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
76
34127
2/7
เด็กชายศตวรรษ สุนทรปิยะพันธ์
77
34128
2/7
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ราชฉวาง
78
34130
2/7
เด็กชายอนุภัทร ปานบำรุง
79
34162
2/8
เด็กชายปวเรศ พริบไหว
80
34153
2/8
เด็กชายกรรณ์ แย้มอิ่ม
81
34154
2/8
เด็กชายกษิดิ์ดิศ พุทธสุขา
82
34158
2/8
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
83
34159
2/8
เด็กชายเดชาธร ศิลาดี
84
34161
2/8
เด็กชายปรมินทร์ อินทร์นาค
85
34164
2/8
เด็กชายสุวิจักขณ์ พัฒนรักษ์
86
34165
2/8
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
87
34166
2/8
เด็กชายอิทธิกร กันบังเกิด
88
34189
2/9
เด็กชายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
89
34190
2/9
เด็กชายชยุตม์ วัฒนะ
90
34191
2/9
เด็กชายณชาร์ฮีน สะอาดวารี
91
34194
2/9
เด็กชายธีวสุ ตลึงจิตร
92
34195
2/9
เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงจันทร์
93
34215
2/10
เด็กชายกฤษติน ศรีระวิ
94
34216
2/10
เด็กชายจิรพัส คงอนุมัติ
95
34217
2/10
เด็กชายชิษณุชา อานนทวีศิลป์
96
34219
2/10
เด็กชายณัฏฐพล ขุนหลัด
97
34220
2/10
เด็กชายณฐนนท์ สาระเทพ
98
34221
2/10
เด็กชายธีรภัทร บุญศุภ
99
34222
2/10
เด็กชายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
100
34223
2/10
เด็กชายปฏิพล อ้นทอง
101
34224
2/10
เด็กชาย ปุณยวีร์ จิตรัตน์
102
34225
2/10
เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ นักฟ้อน
103
34226
2/10
เด็กชายพชร อยู่แสง
104
34227
2/10
เด็กชายภีมปวิช ชูมณี
105
34228
2/10
เด็กชายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
106
34229
2/10
เด็กชายยศสวิน บุญมั่น
107
34230
2/10
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
108
34231
2/10
เด็กชายอภิชัย อธิคมานนท์
109
34232
2/10
เด็กชายอัครพล สอนมี
110
34253
2/11
เด็กชายกฤตินันท์ บัวทอง
111
34254
2/11
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
112
34255
2/11
เด็กชายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
113
34257
2/11
เด็กชายณภัทร สัมภวมานะ
114
34258
2/11
เด็กชายณัฐกรณ์ หับหลัน
115
34262
2/11
เด็กชายนิติภูมิ สาโรชวงศ์
116
34263
2/11
เด็กชายพงศทัศน์ จิตราภิรมย์
117
34267
2/11
เด็กชายวีระโชติ วงษ์แก้ว
118
34268
2/11
เด็กชายสุวิจักขณ์ ภู่ภักดีพันธ์