ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 48 คน
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33893
1/1
เด็กหญิงกวิสราภา ขุนเสถียร
2
33895
1/1
เด็กหญิงเจนจิรา บรรณสิทธิ์
3
33896
1/1
เด็กหญิงชนนิกานต์ เพชรรักษ์
4
33899
1/1
เด็กหญิงณัฐนรี อุมภาภ
5
33906
1/1
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ รัตนกุล
6
33908
1/1
เด็กหญิงภัคธีมา กล่อมกลิ่น
7
33909
1/1
เด็กหญิงมนัญชยา ปิลานนท์
8
33910
1/1
เด็กหญิงมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
9
33911
1/1
เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
10
33915
1/1
เด็กหญิงสุรภา เทียนชัย
11
33931
1/2
เด็กหญิงขวัญสิริ ใจสมุทร
12
33934
1/2
เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม
13
33936
1/2
เด็กหญิงชนัญธิดา เสวกวัง
14
33940
1/2
เด็กหญิงนราชินันทร์ รัตนมณีย์
15
33946
1/2
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
16
33948
1/2
เด็กหญิงฟ้าใส วิศาลพงษ์
17
33951
1/2
เด็กหญิงวริศรา จินตนา
18
33955
1/2
เด็กหญิงสุพนิดา นาคทอง
19
33977
1/3
เด็กหญิงจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
20
33978
1/3
เด็กหญิงจิดาภา ชื่นสระ
21
33980
1/3
เด็กหญิงญาติกา ทิมธรรม
22
33994
1/3
เด็กหญิงลัคนาวดี อุ่นเรือน
23
34015
1/4
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวชุม
24
34017
1/4
เด็กหญิงฑิฆัมพร นาครอด
25
34020
1/4
เด็กหญิงณัฐณิชา เซ่งล้ำ
26
34021
1/4
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
27
34025
1/4
เด็กหญิงนัชวรรณ ผลผลา
28
34028
1/4
เด็กหญิงพรพรหม วิเศษมณี
29
34032
1/4
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
30
34033
1/4
เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริรัตน์
31
34036
1/4
เด็กหญิงหทัยชนก สุพร
32
34057
1/5
เด็กหญิงญาณาธิป ใจปลื้ม
33
34059
1/5
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ทอง
34
34061
1/5
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเหลือ
35
34096
1/6
เด็กหญิงงามตา ว่องไวโรจน์
36
34097
1/6
เด็กหญิงชนม์วิภา สัตนันท์
37
34106
1/6
เด็กหญิงพิมญาดา อินทรีย์
38
34107
1/6
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองคำ
39
34108
1/6
เด็กหญิงพิมพิดา ไชยเดช
40
34145
1/7
เด็กหญิงยลดา เสือนวล
41
34148
1/7
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
42
34176
1/8
เด็กหญิงนันท์นภัส สมบูรณ์ดี
43
34184
1/8
เด็กหญิงสาริศา เด็กหลี
44
34235
1/10
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
45
34250
1/10
เด็กหญิงวรฤทัย ชำนาญแทน
46
34270
1/11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรักษ์
47
34271
1/11
เด็กหญิงจิดาภา ชัยปิตินานนท์
48
34287
1/11
เด็กหญิงไอศิกา รอดเจริญ