รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีอากาศ
จำนวนทั้งหมด 46 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35650
2/1
เด็กหญิงณัฐณิชา ประสิทธิพร
2
35651
2/1
เด็กหญิงณิชวดี มงคลนิมิตร
3
35698
2/1
เด็กหญิงชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
4
35425
2/2
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ศศิเดโช
5
35609
2/2
เด็กหญิงนรพร ทองเผือก
6
35613
2/2
เด็กหญิงปัณฑิกา ศรีภักดี
7
35621
2/2
เด็กหญิงสุภาวดี เกินเหลือ
8
35560
2/3
เด็กหญิงณัฐธิดา ยืนนาน
9
35562
2/3
เด็กหญิงธยากุล บุญรักษ์
10
35564
2/3
เด็กหญิงนัทชา ทองพัฒน์
11
35571
2/3
เด็กหญิงภูษณิศา รักแก้ว
12
35572
2/3
เด็กหญิงรุจิรา มณีนิล
13
35577
2/3
เด็กหญิงอารียา สองเมือง
14
35695
2/3
เด็กหญิงปุ่ณญาดา พูลสิน
15
35509
2/4
เด็กหญิงกุณฑิรา พืชผล
16
35510
2/4
เด็กหญิงเกศสุดา รอดภัย
17
35513
2/4
เด็กหญิงณัฐณิชา อินแพง
18
35521
2/4
เด็กหญิงพฤษ์ธิชา เมืองทอง
19
35522
2/4
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์วรรณ
20
35524
2/4
เด็กหญิงภกรกัญ ภาราทอง
21
35525
2/4
เด็กหญิงภูษณิศา ชุมชอบ
22
35689
2/4
เด็กหญิงภควรรณ ฉิมบุตร
23
35472
2/5
เด็กหญิงณิชาภา คูประดิษฐานนท์
24
35486
2/5
เด็กหญิงสุทธิดา พืชผล
25
35683
2/5
เด็กหญิงอารดี จันทร์โอเอี่ยม
26
35426
2/6
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์
27
35433
2/6
เด็กหญิงปาร์ลิลิน แก้วกร
28
35434
2/6
เด็กหญิงพรรณภัทร หวังสร้างสุกล
29
35673
2/6
เด็กหญิงมันฑนา ทองอ่อน
30
35381
2/7
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ อรุณเลิศวิทยา
31
35387
2/7
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ธีระดำรงกุล
32
35391
2/7
เด็กหญิงปรีชญา กุนทอง
33
35392
2/7
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา โชคคณาพิทักษ์
34
35343
2/8
เด็กหญิงชญาธิป สิทธิเกษมกิจ
35
35345
2/8
เด็กหญิงชนัณชิดา เรืองเวช
36
35350
2/8
เด็กหญิงบัณฑิตา ต้อยแก้ว
37
35351
2/8
เด็กหญิงบุญรักษา ศรีเกษ
38
35319
2/9
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชื่นหวงทรัพย์
39
35321
2/9
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อัครธนสุนทร
40
35667
2/9
เด็กหญิงกิจธนกาญจน์ กิตติกูลไพศาล
41
35285
2/10
เด็กหญิงเบญญาภา มีสวัสดิ์
42
35302
2/10
เด็กหญิงอติกานต์ ออมสินสมบูรณ์
43
35248
2/11
เด็กหญิงณัฐวรา เกื้อสกุล
44
35251
2/11
เด็กหญิงนันท์นภัส เขมะพันธุ์มนัส
45
35254
2/11
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อุดมวิทยาไกร
46
35256
2/11
เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณ
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี