รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เนตรนารีอากาศ
จำนวนทั้งหมด 61 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35745
1/1
เด็กหญิงนลินา รักษาแก้ว
2
35746
1/1
เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย
3
35747
1/1
เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์
4
35749
1/1
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีแผ้ว
5
35752
1/1
เด็กหญิงรวงทิพย์ อินทร์ปรางค์
6
35759
1/1
เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์
7
35761
1/1
เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์
8
35834
1/3
เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์
9
35836
1/3
เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์
10
35839
1/3
เด็กหญิงญาณิสา แซ่ด่าน
11
35844
1/3
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขศิริ
12
35852
1/3
เด็กหญิงภัทณธิดา เรืองศรี โกละกะ
13
35855
1/3
เด็กหญิงมัลลิตา เมืองนิล
14
35856
1/3
เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล
15
36244
1/3
เด็กหญิงทิพมณี มั่งมีสุวรรณ
16
35888
1/4
เด็กหญิงชนัญชิดา ทิมปะนา
17
35894
1/4
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ อุไรโรจน์
18
35904
1/4
เด็กหญิงวริญากร ประสิทธิมาตา
19
35934
1/5
เด็กหญิงจิดาภา แป้นทอง
20
35936
1/5
เด็กหญิงชวิศา จิตต์ตรง
21
35941
1/5
เด็กหญิงณิธิตาภรณ์ โกละกะ
22
35946
1/5
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยชำนิ
23
35953
1/5
เด็กหญิงศุทธินี บัวชุม
24
35954
1/5
เด็กหญิงสุกฤตา เวชกุล
25
35990
1/6
เด็กหญิงธัญมน สายกระสุน
26
35991
1/6
เด็กหญิงนันท์ธิชา วันชัย
27
35992
1/6
เด็กหญิงนันท์นลิน จิปริก
28
35995
1/6
เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์
29
36000
1/6
เด็กหญิงภาณิศา นาคปลัด
30
36001
1/6
เด็กหญิงวิศรุตา สอนประสม
31
36040
1/7
เด็กหญิงธนัญชนก สกุลอ่อน
32
36041
1/7
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญแก้ว
33
36047
1/7
เด็กหญิงปุณณดา เทพพิมล
34
36056
1/7
เด็กหญิงสุพิชญา ทองเสริม
35
36070
1/8
เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย
36
36071
1/8
เด็กหญิงเขมจิรา คล้ายทอง
37
36076
1/8
เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ
38
36078
1/8
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม
39
36079
1/8
เด็กหญิงตีรณา พานทอง
40
36081
1/8
เด็กหญิงธนสร นิตย์นรา
41
36082
1/8
เด็กหญิงปณาลี หีตช่วย
42
36095
1/8
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสถียรอินทร์
43
36096
1/8
เด็กหญิงอภิษฎา กล่ำเกลื่อน
44
36111
1/9
เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง
45
36115
1/9
เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน
46
36117
1/9
เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น
47
36126
1/9
เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรน้อย
48
36136
1/9
เด็กหญิงชญานิศ เพชรรัตน์
49
36188
1/11
เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม
50
36196
1/11
เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี
51
36223
1/12
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ
52
36224
1/12
เด็กหญิงกันยกรณ์ ภักดีพรหม
53
36225
1/12
เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร
54
36226
1/12
เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์
55
36227
1/12
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์
56
36228
1/12
เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล
57
36230
1/12
เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์
58
36236
1/12
เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ
59
36240
1/12
เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร
60
36241
1/12
เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล
61
36242
1/12
เด็กหญิงปาณิสรา ดำใหม่
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี