รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เนตรนารีอากาศ
จำนวนทั้งหมด 49 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33041
3/1
เด็กหญิงเกตน์สิรี จุลจันทร์
2
33047
3/1
เด็กหญิงฐิตาภา เกศดายุรัตน์
3
33056
3/1
เด็กหญิงพัทธมนต์ เผือกเดช
4
33005
3/2
เด็กหญิงเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิตร
5
33009
3/2
เด็กหญิงเมธินี ช่วยไทย
6
33012
3/2
เด็กหญิงศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
7
33018
3/2
เด็กหญิงอรนลิน จินาสุ่น
8
32958
3/3
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาเรศ
9
32959
3/3
เด็กหญิงปาริฉัตร สอนประสม
10
32960
3/3
เด็กหญิงปุณยนุช สมตระกูล
11
32961
3/3
เด็กหญิงพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
12
32966
3/3
เด็กหญิงวนัสนัน สุมาตรา
13
32967
3/3
เด็กหญิงวรัชยา หนูคงนุ้ย
14
32855
3/5
เด็กหญิงกัญญ์วรา ยศเมฆ
15
32858
3/5
เด็กหญิงคณิศร ว่องทะเล
16
32860
3/5
เด็กหญิงชลธิชา รำเพย
17
32876
3/5
เด็กหญิงศศิกานต์ สมเชื้อ
18
32879
3/5
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง
19
32805
3/6
เด็กหญิงกนกวรรณ รักกะเปา
20
32809
3/6
เด็กหญิงชนัญชิดา โฉมขวัญ
21
32818
3/6
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เชยกลิ่น
22
32822
3/6
เด็กหญิงพรรณธิตรา โต๊ะกันติ
23
32823
3/6
เด็กหญิงนภัสสร พุฒทอง
24
32824
3/6
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
25
32827
3/6
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงไกร
26
32829
3/6
เด็กหญิงวิสสุตา ตั้งจรญโรจน์
27
32830
3/6
เด็กหญิงศศิ ตั้งศิริ
28
32831
3/6
เด็กหญิงสิรามล พระวิวงศ์
29
32832
3/6
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ยวงทอง
30
32750
3/8
เด็กหญิงสุพิชชา พรหมวันรัตน์
31
32713
3/9
เด็กหญิงพรทิพา แซ่ลิ้ม
32
32714
3/9
เด็กหญิงวิญาสินี แก้วสุขสี
33
32715
3/9
เด็กหญิงศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
34
32717
3/9
เด็กหญิงสิรินดา แซ่อึ้ง
35
32721
3/9
เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงเทศ
36
32663
3/10
เด็กหญิงกวินทรา ทองสินธุ์
37
32665
3/10
เด็กหญิงณัชชา พรหมแก้ว
38
32668
3/10
เด็กหญิงณัฐชา หนักแก้ว
39
32673
3/10
เด็กหญิงปกิตตา สะอาดแก้ว
40
32675
3/10
เด็กหญิงเปรมกมล จรเสมอ
41
32677
3/10
เด็กหญิงเพชรอุษา เพ็ชรคง
42
32630
3/11
เด็กหญิงขวัญชนก เรืองทอง
43
32632
3/11
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
44
32635
3/11
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
45
32636
3/11
เด็กหญิงนันท์นภัส งาสุวรรณ
46
32640
3/11
เด็กหญิงภัทริตา อินทานุกูล
47
32643
3/11
เด็กหญิงรพีพรรณ อุปลา
48
32645
3/11
เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
49
32646
3/11
เด็กหญิงศจิษฐา โรยร่วง
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี