รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีอากาศ
จำนวนทั้งหมด 43 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33253
2/1
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบัวทอง
2
33260
2/1
เด็กหญิงนันท์นภัส โสหัด
3
33265
2/1
เด็กหญิงปุญญิศา จันทรพูน
4
33305
2/1
เด็กหญิงจามีญา คิดขยัน
5
33413
2/4
เด็กหญิงพิณพรรณ วีรดิษฐกิจ
6
33422
2/4
เด็กหญิงอรนลิน เพชรเกลี้ยง
7
33447
2/5
เด็กหญิงชญานิน แรกคำนวณ
8
33452
2/5
เด็กหญิงธนัตตา ด้วงทองกุล
9
33455
2/5
เด็กหญิงนันฑิตา สุราราษร์
10
33459
2/5
เด็กหญิงปัทมาวดี ฉิมบุตร
11
33461
2/5
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ คงมาก
12
33462
2/5
เด็กหญิงภัทรมน วรรณภพ
13
33507
2/5
เด็กหญิงนันท์นภัส คำจันทร์
14
33495
2/6
เด็กหญิงชญานี สังข์พลอยดี
15
33498
2/6
เด็กหญิงฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
16
33500
2/6
เด็กหญิงธัญชนก เตชะลือ
17
33506
2/6
เด็กหญิงพิมลมาศ สร้อยทอง
18
33708
2/6
เด็กหญิงธนิวา กิมประสิทธิ์
19
33709
2/6
เด็กหญิงธิยาดา ชูแก้ว
20
33711
2/6
เด็กหญิงมริษฎา วิทิพย์รอด
21
33274
2/7
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ
22
33533
2/7
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี
23
33542
2/7
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล
24
33544
2/7
เด็กหญิงนุสสะรี จำปี
25
33546
2/7
เด็กหญิงปรายฟ้า แฮฟเนร
26
33547
2/7
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เตียว
27
33550
2/7
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
28
33553
2/7
เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
29
33554
2/7
เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
30
33569
2/8
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
31
33591
2/8
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
32
33614
2/9
เด็กหญิงณัฐรัตน์ หนูเกตุ
33
33617
2/9
เด็กหญิงบุญยนุช ลั่วสกุล
34
33616
2/9
เด็กหญิงนันทวรรณ จางวางสาย
35
33618
2/9
เด็กหญิงบุษกร มณีฉาย
36
33623
2/9
เด็กหญิงพิมพ์พจี ทึ่งสุทธิกานต์
37
33625
2/9
เด็กหญิงยมลพร ชุมสุข
38
33649
2/10
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
39
33664
2/10
เด็กหญิงอรวรา สวัสดิ์อุบล
40
33687
2/11
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร
41
33691
2/11
เด็กหญิงนภัส มุขเงิน
42
33698
2/11
เด็กหญิงยมลภัทร ชุมสุข
43
33699
2/11
เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี