รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เนตรนารีอากาศ
จำนวนทั้งหมด 48 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33897
1/1
เด็กหญิงชิดชนก กัญจนกาญจน์
2
33900
1/1
เด็กหญิงตมิสา อุไรรัตน์
3
33901
1/1
เด็กหญิงติชิลา อุไรรัตน์
4
33903
1/1
เด็กหญิงประกายรัตน์ อินทรปถัม
5
33913
1/1
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมยากร
6
33914
1/1
เด็กหญิงสุทธิดา ส่งประเสริฐ
7
33932
1/2
เด็กหญิงไคยซ่า สมหวัง บุญภักดี แพร์สสัน
8
33933
1/2
เด็กหญิงจิรัชญา ดามุก
9
33945
1/2
เด็กหญิงพริมา สาคะรินทร์
10
33949
1/2
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง
11
33956
1/2
เด็กหญิงอภิชาพร พัฒนกูล
12
33972
1/3
เด็กหญิงกฤตพร ขวัญสง
13
33975
1/3
เด็กหญิงกิรฏิ นาคประดิษฐ์
14
33983
1/3
เด็กหญิงธัญชนก แผนมณี
15
33986
1/3
เด็กหญิงนภสร พันธุ์ทองดี
16
34060
1/5
เด็กหญิงณัฐณิชา นะมะ
17
34066
1/5
เด็กหญิงนัธมล พรหมมาศ
18
34069
1/5
เด็กหญิงพัทรวดี ทองน้อย
19
34071
1/5
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
20
34073
1/5
เด็กหญิงสุวภัทร เทพยา
21
34075
1/5
เด็กหญิงอรอุมา จงพัฒน์
22
34099
1/6
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
23
34101
1/6
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
24
34102
1/6
เด็กหญิงธิติมา จิตตานนท์
25
34110
1/6
เด็กหญิงภัทรมล บุญทองแก้ว
26
34112
1/6
เด็กหญิงสิรินภา ระวิวงศ์
27
34114
1/6
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนชัย
28
34115
1/6
เด็กหญิงอรธิชา จินาสุ่น
29
34136
1/7
เด็กหญิงณิชาภัทร ตัจฉกรณ์
30
34140
1/7
เด็กหญิงปานแก้ว คงบัว
31
34144
1/7
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
32
34149
1/7
เด็กหญิงสราลี อ่อนสำอางค์
33
34170
1/8
เด็กหญิงจิรัชญา อภิรักษ์พงไพร
34
34173
1/8
เด็กหญิงธนกร นราธนากร
35
34177
1/8
เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
36
34180
1/8
เด็กหญิงพัทธนันท์ กรดมณี
37
34202
1/9
เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
38
34206
1/9
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
39
34208
1/9
เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล
40
34213
1/9
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
41
34236
1/10
เด็กหญิงชญานิศ วงษ์ศรี
42
34238
1/10
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงอาวุธ
43
34240
1/10
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูแบน
44
34243
1/10
เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์
45
34246
1/10
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเดช
46
34269
1/11
เด็กหญิงกวินนาฎ ปราบปราม
47
34276
1/11
เด็กหญิงฐปนัท รุ่นประแสง
48
34281
1/11
เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี