รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 68 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35469
2/1
เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์ ทองศรี
2
35644
2/1
เด็กหญิงโรจนพรรณ พิกุลทอง
3
35647
2/1
เด็กหญิงฐิตารีย์ พลสวัสดิ์
4
35653
2/1
เด็กหญิงธันชนก ปานแดง
5
35654
2/1
เด็กหญิงธีจ์ริศราก์ ไพฑูรย์
6
35657
2/1
เด็กหญิงปาณิสรา คงยศ
7
35659
2/1
เด็กหญิงพิมพ์ณดา ทรัพย์เจริญ
8
35660
2/1
เด็กหญิงภัณฑิรา สรรพขาว
9
35664
2/1
เด็กหญิงสสิประภา ต้อยแก้ว
10
35665
2/1
เด็กหญิงหนึ่งธิดา เรืองเจริญ
11
35598
2/2
เด็กหญิงกชพรรณ ษาเรศ
12
35602
2/2
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์ ศรีทองคำ
13
35605
2/2
เด็กหญิงชลพรรษ พ่วงจินดา
14
35607
2/2
เด็กหญิงนนทกรร เนตรวัตร
15
35611
2/2
เด็กหญิงปภาดา ศรีประเทศ
16
35612
2/2
เด็กหญิงปวริศา แก้วเกลี้ยง
17
35614
2/2
เด็กหญิงพานแก้ว โพนพันนา
18
35615
2/2
เด็กหญิงพิชญา ทิพย์เดช
19
35618
2/2
เด็กหญิงรัญชรัตน์ สาเมือง
20
35619
2/2
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีสม
21
35565
2/3
เด็กหญิงปนัดดา ฉัตรดีนุ้ย
22
35569
2/3
เด็กหญิงแพรวฟ้า เพ็ชรผ่อง
23
35692
2/3
เด็กหญิงชณิชา ยกย่อง
24
35514
2/4
เด็กหญิงธนกรองทอง เสงี่ยมจิตต์
25
35517
2/4
เด็กหญิงธัญพิศุทธิ์ ชัยกิมานนท์
26
35518
2/4
เด็กหญิงปัญชิกา นนทกัป
27
35527
2/4
เด็กหญิงลภัส กิจวิริยะกุล
28
35529
2/4
เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไมถึง
29
35531
2/4
เด็กหญิงอัจฉริยา โพธิ์เพ็ชร์
30
35467
2/5
เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม
31
35473
2/5
เด็กหญิงเทพปรียา สัมพันธ์
32
35484
2/5
เด็กหญิงศิราภา แก้วคง
33
35485
2/5
เด็กหญิงสุตาภัทร นาคขวัญ
34
35420
2/6
เด็กหญิงเบญจพร เชื้อทอง
35
35424
2/6
เด็กหญิงกชกร วิเมศ
36
35436
2/6
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิแย้ม
37
35375
2/7
เด็กหญิงกชพร แก้วเพ็ง
38
35376
2/7
เด็กหญิงกมลา ทองสินธุ์
39
35377
2/7
เด็กหญิงกนิษฐา รอดเจริญ
40
35382
2/7
เด็กหญิงฐปนี กล่อมเมือง
41
35389
2/7
เด็กหญิงบุญญาภา ใจห้าว
42
35394
2/7
เด็กหญิงมุกระวี คงปาน
43
35397
2/7
เด็กหญิงอรพิชญา ชูเกิด
44
35340
2/8
เด็กหญิงกันธิชา เพชรสถิตย์
45
35342
2/8
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล สืบสุข
46
35347
2/8
เด็กหญิงเฑย์วษา ขุนโหน
47
35349
2/8
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์ เนตรนพรัตน์
48
35354
2/8
เด็กหญิงปริยากร ธนวนิชนาม
49
35355
2/8
เด็กหญิงปาณิสรา เช่นพรหม
50
35358
2/8
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ณ รังษี
51
35359
2/8
เด็กหญิงสิริกร โอวรารินท์
52
35554
2/8
เด็กหญิงกายวิญญ์ สังข์ชุม
53
35316
2/9
เด็กหญิงจิรนันท์ มีสาคร
54
35317
2/9
เด็กหญิงชนากานต์ ขำฉา
55
35320
2/9
เด็กหญิงธัญทิพย์ อินทรสาร
56
35323
2/9
เด็กหญิงวรัชญา ช่วยทุกข์
57
35325
2/9
เด็กหญิงศรุตา สวนพลอย
58
35286
2/10
เด็กหญิงเพียงฟ้า เก้าเอี้ยน
59
35289
2/10
เด็กหญิงกัณกนิษฐ์ สิทธิพราหมณ์
60
35290
2/10
เด็กหญิงกิ่งฟ้า แซ่ย่อง
61
35299
2/10
เด็กหญิงลลิตา ช่วยศรี
62
35303
2/10
เด็กหญิงอรชิพร อินทร์สุทธิ์
63
35244
2/11
เด็กหญิงกัญธิดา ศิริเมือง
64
35246
2/11
เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์
65
35250
2/11
เด็กหญิงนวรัตน์ อำลอย
66
35255
2/11
เด็กหญิงภัทรนิดา สงอนุรักษ์
67
35257
2/11
เด็กหญิงรณพร ชัยสกุล
68
35264
2/11
เด็กหญิงสุนทรี งามนาท
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี