รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 87 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35736
1/1
เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย
2
35739
1/1
เด็กหญิงชณัญชิตา สะละ
3
35740
1/1
เด็กหญิงชนกพร ทองกลับ
4
35742
1/1
เด็กหญิงนภพร หิมวาห์
5
35743
1/1
เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด
6
35750
1/1
เด็กหญิงพรนภัส สงพัฒน์แก้ว
7
35751
1/1
เด็กหญิงพาขวัญ ดาวสุวรรณ
8
35753
1/1
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พนาสน
9
35754
1/1
เด็กหญิงศศิธร เล่งระบำ
10
35758
1/1
เด็กหญิงสุณิสา​ เพชร​ฤทธิ์​
11
35762
1/1
เด็กหญิงอัญชิสา เเดงขาว
12
36243
1/1
เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญนุ้ย
13
35786
1/2
เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล
14
35788
1/2
เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์
15
35789
1/2
เด็กหญิงญาณิศา บุญสิทธิ์
16
35790
1/2
เด็กหญิงฐิติชญา สกุลกิจ
17
35791
1/2
เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิ์ทอง
18
35792
1/2
เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง
19
35793
1/2
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน
20
35794
1/2
เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา
21
35795
1/2
เด็กหญิงธนพร นูนน้อย
22
35799
1/2
เด็กหญิงธัญสิริ ชนะแก้ว
23
35801
1/2
เด็กหญิงพิชาทา ชูแก้ว
24
35805
1/2
เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา
25
35806
1/2
เด็กหญิงศกุรภัสส์ เพชรโสม
26
35808
1/2
เด็กหญิงสุธิศา อินทร์เกลี้ยง
27
35837
1/3
เด็กหญิงชวัลนุช เกิดมณี
28
35850
1/3
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุปการ
29
35851
1/3
เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์
30
35884
1/4
เด็กหญิงคุณัญญา โฮ้เต้กิ้ม
31
35889
1/4
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภักดีไทย
32
35893
1/4
เด็กหญิงฑิตยา ผิวสลับ
33
35895
1/4
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมทรง
34
35896
1/4
เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิวงศ์
35
35901
1/4
เด็กหญิงปนัดดา พิมพาเเป้น
36
35902
1/4
เด็กหญิงพรธวัล บุญเตียว
37
35903
1/4
เด็กหญิงรักษิณา ยังชู
38
35906
1/4
เด็กหญิงศิวพร ศิริเรือง
39
35908
1/4
เด็กหญิงสาริศา​ แซ่โอ้ว
40
35909
1/4
เด็กหญิงอรดา รักษายศ
41
35932
1/5
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวรุ่ง
42
35935
1/5
เด็กหญิงชนกนันท์ บุญเดช
43
35939
1/5
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลพิชัย
44
35943
1/5
เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน
45
35945
1/5
เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ
46
35949
1/5
เด็กหญิงภณิชชา ธิติปรีดี
47
35958
1/5
เด็กหญิงอิงอินทร์ โชติช่วง
48
35988
1/6
เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา
49
35996
1/6
เด็กหญิงปานไพลิน ปิติสุข
50
35997
1/6
เด็กหญิงปิ่นชนก ขวัญช่วย
51
35998
1/6
เด็กหญิงพรกนก นุรักษ์
52
36002
1/6
เด็กหญิงวีริยา ชูทวด
53
36006
1/6
เด็กหญิงสิริยาพร บุตรน้ำเพชร
54
36007
1/6
เด็กหญิงอริสรา แย้มยินดี
55
36033
1/7
เด็กหญิงกันตา เพชรคงทอง
56
36034
1/7
เด็กหญิงขวัญข้าว คำทอง
57
36043
1/7
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ระมัด
58
36048
1/7
เด็กหญิงพิชชานันท์ อินต๊ะโน
59
36053
1/7
เด็กหญิงศุภิสรา แสงศรี
60
36110
1/9
เด็กหญิงคุณัญญา มณีรัตน์
61
36116
1/9
เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์
62
36118
1/9
เด็กหญิงปภาวี ศักดา
63
36119
1/9
เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์
64
36123
1/9
เด็กหญิงเพียงฤทัย ขจรภัย
65
36125
1/9
เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา
66
36130
1/9
เด็กหญิงศิริวรา ไกรวงศ์
67
36132
1/9
เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม
68
36133
1/9
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ เพชรมณี
69
36150
1/10
เด็กหญิงชนิดาภา ฐิติปัญญาดิลก
70
36152
1/10
เด็กหญิงณัฐมน ทวีศิลป์
71
36156
1/10
เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี
72
36157
1/10
เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทมาตย์
73
36158
1/10
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
74
36160
1/10
เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์
75
36161
1/10
เด็กหญิงสุวิขาดา ชูช่วน
76
36182
1/11
เด็กหญิงชญานิศ ทองให้
77
36185
1/11
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น
78
36187
1/11
เด็กหญิงชวิศา สิริพชรภาส
79
36190
1/11
เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร
80
36191
1/11
เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม
81
36192
1/11
เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา
82
36198
1/11
เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส
83
36202
1/11
เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์
84
36221
1/12
เด็กหญิงกัญญลินทร์ ดำนิล
85
36222
1/12
เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์
86
36229
1/12
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ
87
36234
1/12
เด็กหญิงปณาลี อุราพร
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี