รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 55 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33046
3/1
นางสาวชลธิชา พืชผล
2
33063
3/1
นางสาวสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
3
32995
3/2
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4
32996
3/2
นางสาวกัญญาภัค อดทน
5
32999
3/2
นางสาวกัลปังหา บุตรรัตน์
6
33004
3/2
นางสาวดารีมี่ สาและ
7
33006
3/2
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
8
33016
3/2
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
9
33019
3/2
นางสาวไอรญา เวชการ
10
32949
3/3
นางสาวจันทร์จิรา เทียมเมือง
11
32954
3/3
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
12
32953
3/3
เด็กหญิงณัฐนิชา สุดคิด
13
32962
3/3
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
14
32964
3/3
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
15
32965
3/3
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
16
32973
3/3
นางสาวไอลดา แซ่ฮุย
17
32812
3/4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุริตมนต์
18
32903
3/4
นางสาวกรกนก กังละ
19
32908
3/4
นางสาวฐิตินันท์ ศักดา
20
32911
3/4
นางสาวนันท์นภัส ศิริวัฒน์
21
32912
3/4
นางสาวปุญญิศาสุขแต้ม
22
32913
3/4
นางสาวเปมิกา มีเพียร
23
32919
3/4
นางสาววาลิน กุหลาบ
24
32921
3/4
นางสาวศิริณัฐ เกื้อเอียด
25
32926
3/4
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
26
32869
3/5
เด็กหญิงปุณยาภา มุกดาพิทักษ์
27
32806
3/6
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
28
32816
3/6
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
29
32821
3/6
นางสาวปิ่นมณี หู
30
32828
3/6
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
31
32767
3/7
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
32
32768
3/7
นางสาวจิตราภา ชนะพล
33
32770
3/7
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
34
32777
3/7
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญชู
35
32778
3/7
นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญมาก
36
32782
3/7
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
37
32784
3/7
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
38
32735
3/8
นางสาวกรภัทร์ รอดดำ
39
32736
3/8
เด็กหญิงกองทอง สิทธิศักดิ์
40
32739
3/8
นางสาวนันท์นภัส เต่งใหญ่
41
32742
3/8
เด็กหญิงพรชนก โค้วชูวงษ์
42
32749
3/8
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
43
32710
3/9
นางสาวธัญรดา สันเมือง
44
32718
3/9
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
45
32719
3/9
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
46
32664
3/10
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
47
32669
3/10
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
48
32672
3/10
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
49
32676
3/10
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
50
32679
3/10
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
51
32624
3/11
นางสาวกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
52
32625
3/11
นางสาวกมลชนก โชติรัตน์
53
32629
3/11
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
54
32637
3/11
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
55
32638
3/11
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี