รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 55 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33046
3/1
เด็กหญิงชลธิชา พืชผล
2
33063
3/1
เด็กหญิงสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
3
32995
3/2
เด็กหญิงกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4
32996
3/2
เด็กหญิงกัญญาภัค อดทน
5
32999
3/2
เด็กหญิงกัลปังหา บุตรรัตน์
6
33004
3/2
เด็กหญิงดารีมี่ สาและ
7
33006
3/2
เด็กหญิงธนวรรณ รื่นหอม
8
33016
3/2
เด็กหญิงสุพิชญา เชาวะเจริญ
9
33019
3/2
เด็กหญิงไอรญา เวชการ
10
32949
3/3
เด็กหญิงจันทร์จิรา เทียมเมือง
11
32954
3/3
เด็กหญิงณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
12
32953
3/3
เด็กหญิงณัฐนิชา สุดคิด
13
32962
3/3
เด็กหญิงภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
14
32964
3/3
เด็กหญิงโยษิตา เถาว์เป็น
15
32965
3/3
เด็กหญิงลัดดาวรรณ หมื่นแสน
16
32973
3/3
เด็กหญิงไอลดา แซ่ฮุย
17
32812
3/4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุริตมนต์
18
32903
3/4
เด็กหญิงกรกนก กังละ
19
32908
3/4
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศักดา
20
32911
3/4
เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริวัฒน์
21
32912
3/4
เด็กหญิงปุญญิศา สุขแต้ม
22
32913
3/4
เด็กหญิงเปมิกา มีเพียร
23
32919
3/4
เด็กหญิงวาลิน กุหลาบ
24
32921
3/4
เด็กหญิงศิริณัฐ เกื้อเอียด
25
32926
3/4
เด็กหญิงอัฉราพรรณ ศรพิชัย
26
32869
3/5
เด็กหญิงปุณยาภา มุกดาพิทักษ์
27
32806
3/6
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
28
32816
3/6
เด็กหญิงประภัสสร บุญพร้อม
29
32821
3/6
เด็กหญิงปื่นมณี หู
30
32828
3/6
เด็กหญิงวิราภา บุณยรัตน์
31
32767
3/7
เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
32
32768
3/7
เด็กหญิงจิตราภา ชนะพล
33
32770
3/7
เด็กหญิงชาลิสา เพชรรักษ์
34
32777
3/7
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญชู
35
32778
3/7
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญมาก
36
32782
3/7
เด็กหญิงศุพภร เกตุแก้ว
37
32784
3/7
เด็กหญิงแสงรพี เพชรรัตน์
38
32735
3/8
เด็กหญิงกรภัทร์ รอดดำ
39
32736
3/8
เด็กหญิงกองทอง สิทธิศักดิ์
40
32739
3/8
เด็กหญิงนันท์นภัส เต่งใหญ่
41
32742
3/8
เด็กหญิงพรชนก โค้วชูวงษ์
42
32749
3/8
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
43
32710
3/9
เด็กหญิงธัญรดา สันเมือง
44
32718
3/9
เด็กหญิงอมลณัฐ คงสมจิตต์
45
32719
3/9
เด็กหญิงอรวรา วุฒิจันทร์
46
32664
3/10
เด็กหญิงกีรฏิยา ศักดา
47
32669
3/10
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญสิทธิ์
48
32672
3/10
เด็กหญิงนฤมล ทองพันธ์
49
32676
3/10
เด็กหญิงพิชญ์สินี ริวรรณ
50
32679
3/10
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
51
32624
3/11
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
52
32625
3/11
เด็กหญิงกมลชนก โชติรัตน์
53
32629
3/11
เด็กหญิงกีรฏิกา ศักดา
54
32637
3/11
เด็กหญิงปภาวดี เพ็ชรรัตน์
55
32638
3/11
เด็กหญิงปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี