รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 62 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33254
2/1
เด็กหญิงชวิศา สุวรรณชาตรี
2
33255
2/1
เด็กหญิงฐิตากร ศิริมุสิกะ
3
33257
2/1
เด็กหญิงฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
4
33272
2/1
เด็กหญิงรวิสรา เขมานุวงศ์
5
33271
2/1
เด็กหญิงมนสิชา จายอำพนธ์
6
33300
2/2
เด็กหญิงกนกวรรณ สมสุข
7
33306
2/2
เด็กหญิงจิดาภา ท่ากั่ว
8
33307
2/2
เด็กหญิงจิรัฎฐา สุขสิน
9
33310
2/2
เด็กหญิงญาณิศา แซ่อึ้ง
10
33317
2/2
เด็กหญิงพิชญธิดา สามชุม
11
33319
2/2
เด็กหญิงศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
12
33352
2/2
เด็กหญิงชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
13
33366
2/2
เด็กหญิงวริศรา นามบุญโชติ
14
33372
2/2
เด็กหญิงสุรพร ภาษิตร์
15
33350
2/3
เด็กหญิงชนชยา คงชนะ
16
33355
2/3
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์แจ่มใส
17
33359
2/3
เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยเจริญ
18
33362
2/3
เด็กหญิงพชรพร โมราเจริญ
19
33397
2/3
เด็กหญิงกมลวัลย์ จันทร
20
33405
2/3
เด็กหญิงทิพธน จินดากาญจน์
21
33418
2/3
เด็กหญิงวิไลวรรณ เงินสุข
22
33395
2/4
เด็กหญิงกนกลดา สุวรรณมณี
23
33401
2/4
เด็กหญิงชนิดา ยุติธรรม
24
33403
2/4
เด็กหญิงณัฐณิชา คงวัชระ
25
33406
2/4
เด็กหญิงธีรนุช ศรีสุข
26
33412
2/4
เด็กหญิงปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
27
33415
2/4
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
28
33420
2/4
เด็กหญิงสุมลฑา พูลสิน
29
33443
2/4
เด็กหญิงกรชนก แซ่ตั่น
30
33453
2/4
เด็กหญิงธฤตกมล กาลดิษฐ
31
33467
2/4
เด็กหญิงศศิธร ม้วนทอง
32
33469
2/4
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ช่วยชัย
33
33446
2/5
เด็กหญิงเจนิสรา มั่นน้อย
34
33451
2/5
เด็กหญิงณิชาภา เจริญสินปัญญา
35
33458
2/5
เด็กหญิงเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ
36
33460
2/5
เด็กหญิงพรรณวดี เพชระ
37
33466
2/5
เด็กหญิงศศิธร ทองปาน
38
33512
2/5
เด็กหญิงรสธร นวลวัฒน์
39
33513
2/5
เด็กหญิงรักษิตา เชื้อพลพิชัย
40
33514
2/5
เด็กหญิงรินรชา ปีย์วราเมธี
41
33504
2/6
เด็กหญิงปาณิสรา สัมพันธ์
42
33510
2/6
เด็กหญิงภาวิดา กาลเศรณี
43
33518
2/6
เด็กหญิงอธิชา ชุมวรฐายี
44
33713
2/6
เด็กหญิงศศิมา คงเจริญ
45
33530
2/7
เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
46
33534
2/7
เด็กหญิงจิตติมา งามสิงห์
47
33539
2/7
เด็กหญิงธนสร ชูศรี
48
33543
2/7
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ์
49
33545
2/7
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว
50
33548
2/7
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
51
33551
2/7
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
52
33552
2/7
เด็กหญิงมรีสวี รจนา
53
33568
2/8
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์
54
33574
2/8
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
55
33583
2/8
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
56
33585
2/8
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล
57
33587
2/8
เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
58
33592
2/8
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย
59
33276
2/9
เด็กหญิงวรรณรตี บุญทอง
60
33608
2/9
เด็กหญิงกมลรส เอี่ยมสะอาด
61
33609
2/9
เด็กหญิงกรกมล ชูจิต
62
33610
2/9
เด็กหญิงกรวรรณ ทองด้วง
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี