รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1
บำเพ็ญประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 60 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33892
1/1
เด็กหญิงกฤตยา รอดกำเนิด
2
33894
1/1
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่จิ้ว
3
33902
1/1
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
4
33905
1/1
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยธวัส
5
33916
1/1
เด็กหญิงอธิชา สุราษฎร์
6
33935
1/2
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
7
33937
1/2
เด็กหญิงณภัทร ทรัพย์เมฆ
8
33938
1/2
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช
9
33941
1/2
เด็กหญิงนวินดา นาคทอง
10
33950
1/2
เด็กหญิงวรัมพร พรหมแก้ว
11
33953
1/2
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองแก้ว
12
33954
1/2
เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
13
33973
1/3
เด็กหญิงกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
14
33976
1/3
เด็กหญิงโกลัญญา อักษรทิพย์
15
33984
1/3
เด็กหญิงธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
16
33985
1/3
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
17
33992
1/3
เด็กหญิงภณิดา นันทคีรี
18
33993
1/3
เด็กหญิงรพีพรรณ พัฒนศรี
19
33996
1/3
เด็กหญิงศิริธิดา สกุลกิจ
20
34016
1/4
เด็กหญิงฐานิตา สุขประเสริฐ
21
34018
1/4
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
22
34019
1/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีเพียร
23
34022
1/4
เด็กหญิงณัฐมล โสภา
24
34024
1/4
เด็กหญิงนภสร วุฒิจันทร์
25
34026
1/4
เด็กหญิงนาฎอนงค์ อำพันมณี
26
34030
1/4
เด็กหญิงพลอยชมพู จินดามัย
27
34034
1/4
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
28
34035
1/4
เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑถนอม
29
34054
1/5
เด็กหญิงกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
30
34058
1/5
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสิทธิ์
31
34062
1/5
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทิพย์
32
34064
1/5
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองนุ้ย
33
34068
1/5
เด็กหญิงปณิตา ชุมแสง
34
34070
1/5
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา
35
34076
1/5
เด็กหญิงอินทิรา ประดับ
36
34063
1/5
เด็กหญิงทรรศนันทน์ หนูจีนเส้ง
37
34100
1/6
เด็กหญิงณัฐกมล นาคทาย
38
34103
1/6
เด็กหญิงนฤภร สรรพคง
39
34104
1/6
เด็กหญิงนฤมล นิพิฐสกุล
40
34105
1/6
เด็กหญิงปาณิศา เมฆอนันต์
41
34109
1/6
เด็กหญิงพิรศา ทองปลอด
42
34113
1/6
เด็กหญิงสุชาวดี จำปากลาย
43
34134
1/7
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
44
34143
1/7
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
45
34200
1/9
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
46
34203
1/9
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
47
34204
1/9
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
48
34207
1/9
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
49
34209
1/9
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
50
34211
1/9
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
51
34212
1/9
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
52
34233
1/10
เด็กหญิงกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
53
34244
1/10
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
54
34248
1/10
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
55
34274
1/11
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อ่อนทอง
56
34277
1/11
เด็กหญิงณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ
57
34282
1/11
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุวรรณฤกษ์
58
34283
1/11
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์
59
34285
1/11
เด็กหญิงศิรดา บุญโญ
60
34286
1/11
เด็กหญิงสุปัฐวีร์ กลิ่นกล่อม
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี