รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุวกาชาด
จำนวนทั้งหมด 98 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35737
1/1
เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์
2
35748
1/1
เด็กหญิงบุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์
3
35755
1/1
เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา เกตุแก้ว
4
35760
1/1
เด็กหญิงสุพิชญา ช่วยคง
5
35787
1/2
เด็กหญิงชญานิศ อำไพสรลักษณ์
6
35796
1/2
เด็กหญิงธวัลรัตน จักรานนท์
7
35804
1/2
เด็กหญิงมันตรินี จันทร์เขียว
8
35810
1/2
เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา บุรภัทร์เวศม์กุล
9
35811
1/2
เด็กหญิงอันธิกา วงศ์วานิช
10
35838
1/3
เด็กหญิงชุตินันท์ ไทยราช
11
35840
1/3
เด็กหญิงฐิติกานต์ รองเดช
12
35841
1/3
เด็กหญิงณัฐณิชา รักสุวรรณ
13
35842
1/3
เด็กหญิงณัฐธิดา อู่อรุณ
14
35847
1/3
เด็กหญิงปวริศา บุญสร
15
35848
1/3
เด็กหญิงผกากรอง สกุลแก้ว
16
35849
1/3
เด็กหญิงพิชชา ศิรินุพงค์
17
35853
1/3
เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ
18
35859
1/3
เด็กหญิงอมรกานต์ ฟักจีน
19
35883
1/4
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธิปัตย์
20
35885
1/4
เด็กหญิงจอมภัค สายน้ำใส
21
35886
1/4
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธากรณ์
22
35887
1/4
เด็กหญิงชญานุตม์ พิทักษ์วงศ์
23
35897
1/4
เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์แก้ว
24
35898
1/4
เด็กหญิงดลพร ทองย้อย
25
35899
1/4
เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์
26
35900
1/4
เด็กหญิงเบญญาภา ดำสนิท
27
35905
1/4
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เกิดด้วยทอง
28
35907
1/4
เด็กหญิงศุณิสา ขมัน
29
35937
1/5
เด็กหญิงฐิติวรดา บัวแก้ว
30
35938
1/5
เด็กหญิงณฐกมล กลศึก
31
35944
1/5
เด็กหญิงบุณยพร กุลรัตนมาศ
32
35951
1/5
เด็กหญิงลลิตา อินแก้ว
33
35956
1/5
เด็กหญิงอธิชา ใจเปี่ยม
34
35957
1/5
เด็กหญิงอาภัสรา สทานสัตย์
35
35982
1/6
เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล
36
35983
1/6
เด็กหญิงญาณิศา สุราราษฎร์
37
35985
1/6
เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย
38
35986
1/6
เด็กหญิงติณณา ช่วยบำรุง
39
35989
1/6
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สีแสง
40
35993
1/6
เด็กหญิงบรรณสรณ์ วิมล
41
35999
1/6
เด็กหญิงพิมผกา อินทร์เสวียด
42
36003
1/6
เด็กหญิงศรีรัตน์ อุไรวรรณ
43
36004
1/6
เด็กหญิงสิริยากร เกตุแก้ว
44
36005
1/6
เด็กหญิงสิริยากร ทองจุ้ย
45
36031
1/7
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์สุวรรณ์
46
36035
1/7
เด็กหญิงจิตรานุช ซึมกลาง
47
36037
1/7
เด็กหญิงฐิตาภา โกดี
48
36038
1/7
เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด
49
36039
1/7
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา เอี่ยมยี
50
36042
1/7
เด็กหญิงธัญวรัตม์ มุขวัฒน์
51
36045
1/7
เด็กหญิงเบญญาภัทร ปราบสุวรรณ
52
36046
1/7
เด็กหญิงปัณฑิตา ทิพย์เขต
53
36049
1/7
เด็กหญิงพิชาฎา ขวัญชื่น
54
36051
1/7
เด็กหญิงรุจิรดา ขวัญซ้าย
55
36052
1/7
เด็กหญิงศิลป์ศุภา มุตตาหารัช
56
36054
1/7
เด็กหญิงสริตา ศรีภักดี
57
36055
1/7
เด็กหญิงสุชาครีย์ วรคามินทร์
58
36057
1/7
เด็กหญิงอรนลิน ชัยรัตน์
59
36074
1/8
เด็กหญิงชโลมา แสงนิล
60
36075
1/8
เด็กหญิงณชนก ศุภลักษณ์
61
36077
1/8
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอกปฐมศักดิ์
62
36085
1/8
เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง
63
36086
1/8
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิญญูธรรม
64
36087
1/8
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทานุกูล
65
36088
1/8
เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์
66
36089
1/8
เด็กหญิงเมารี เคร็ตซ์ชมาร์
67
36090
1/8
เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง
68
36091
1/8
เด็กหญิงศิราภัสสร หนูหีต
69
36094
1/8
เด็กหญิงภัคจิรา​ จินดาศักดิ์​
70
36112
1/9
เด็กหญิงณปภัช ชัยภักดี
71
36113
1/9
เด็กหญิงณัชชา ค้าเจริญ
72
36121
1/9
เด็กหญิงพิชชาภา ปลื้มใจ
73
36122
1/9
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภู่รุ่งฤทธิ์
74
36124
1/9
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สมมิตร
75
36127
1/9
เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม
76
36128
1/9
เด็กหญิงวชิราพร รักษ์รอด
77
36129
1/9
เด็กหญิงวันทิตา เตโชดมสิริ
78
36131
1/9
เด็กหญิงศุภิสรา ภู่ทอง
79
36148
1/10
เด็กหญิงกุลฑีรา ศิริวัลลภ
80
36149
1/10
เด็กหญิงเขมิสรา ใจสมุทร
81
36151
1/10
เด็กหญิงณพัฒน์ วัชรินทร์พร
82
36154
1/10
เด็กหญิงธีร์วรา คงพันธ์
83
36159
1/10
เด็กหญิงรติกร ท้วมเพ็ชร
84
36183
1/11
เด็กหญิงชนกานต์ หู อังศิริศักดิ์
85
36186
1/11
เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์
86
36189
1/11
เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน
87
36193
1/11
เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล
88
36194
1/11
เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี
89
36195
1/11
เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ
90
36197
1/11
เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์
91
36200
1/11
เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก
92
36201
1/11
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยนาเคนทร์
93
36231
1/12
เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา
94
36232
1/12
เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล
95
36233
1/12
เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล
96
36237
1/12
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง
97
36238
1/12
เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง
98
36239
1/12
เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี