รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุวกาชาด
จำนวนทั้งหมด 90 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33891
1/1
เด็กหญิงกมลรัตน์ อินทร์แก้ว
2
33898
1/1
เด็กหญิงณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์
3
33904
1/1
เด็กหญิงปวรวรรณ พันธ์อุบล
4
33907
1/1
เด็กหญิงเพชรจินดา เผือกเดช
5
33912
1/1
เด็กหญิงศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
6
33939
1/2
เด็กหญิงธาราทิพย์ บัวดำ
7
33942
1/2
เด็กหญิงบุศกร จันวัน
8
33943
1/2
เด็กหญิงปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล
9
33944
1/2
เด็กหญิงปารวตี ประดิษฐสิน
10
33947
1/2
เด็กหญิงพิมพิศา สาระรักษ์
11
33952
1/2
เด็กหญิงวฤณดา วรเศรษฐศักดิ์
12
33971
1/3
เด็กหญิงกชพร ชัยรัตน์
13
33974
1/3
เด็กหญิงกิติญาดา เมฆมีเดช
14
33979
1/3
เด็กหญิงชนกนันท์ สุภากรณ์
15
33981
1/3
เด็กหญิงณธกร เจริญพร
16
33982
1/3
เด็กหญิงธัญชนก สุรชัย
17
33987
1/3
เด็กหญิงนันท์ภัส สนเลม็ด
18
33988
1/3
เด็กหญิงบัณฑิตา ตรงต่อการ
19
33989
1/3
เด็กหญิงปภาวรินท หวังพนาเจริญ
20
33990
1/3
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดำแก้ว
21
33991
1/3
เด็กหญิงพิมลักษณ์ จวนเจือ
22
33995
1/3
เด็กหญิงศศินา ฤกษ์ดี
23
34011
1/4
เด็กหญิงกนกวรรณ วัตถุ
24
34012
1/4
เด็กหญิงกิ่งชนก นาคแกมทอง
25
34013
1/4
เด็กหญิงเขมิสรา ทองศรี
26
34014
1/4
เด็กหญิงจิณณภัต เนตรนิติสกุล
27
34023
1/4
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองผึ้ง
28
34029
1/4
เด็กหญิงพรไพลิน แดงป้อม
29
34031
1/4
เด็กหญิงพัชรีย์ เอกเพ็ชร์
30
34027
1/4
เด็กหญิงปิยนิตย์ แซ่ตั้ง
31
34055
1/5
เด็กหญิงกัญญ์วรา พัฒนเจริญ
32
34056
1/5
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงสุวรรณ
33
34065
1/5
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถึงเจริญ
34
34067
1/5
เด็กหญิงนารากร จันทร์แจ่ม
35
34072
1/5
เด็กหญิงสุนิษา มัทราช
36
34074
1/5
เด็กหญิงอคัมย์สิริ รักษา
37
34095
1/6
เด็กหญิงขวัญอัมพร บุญสิน
38
34098
1/6
เด็กหญิงชนัญชิดา ฝึ่งฝาย
39
34111
1/6
เด็กหญิงรุ่งไพลิน รัตนชัย
40
34116
1/6
เด็กหญิงอริศรา สรรพิบูลย์
41
34131
1/7
เด็กหญิงกัญญ์วรา ตั้งสิริพันธกุล
42
34132
1/7
เด็กหญิงชลรัตน์ จักรานนท์
43
34133
1/7
เด็กหญิงญาดา ศิลปวิสุทธิ์
44
34135
1/7
เด็กหญิงณัฐนิชา ทั่วนาพญา
45
34137
1/7
เด็กหญิงธมลวรรณ ไสยรินทร์
46
34138
1/7
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วมหา
47
34139
1/7
เด็กหญิงนิชานันท์ วันชัย
48
34141
1/7
เด็กหญิงพุฒทอง แสงศรี
49
34142
1/7
เด็กหญิงภูชฎาภรณ์ ภูวรกิจ
50
34146
1/7
เด็กหญิงรัญชิดา เสมอรูป
51
34147
1/7
เด็กหญิงลักษิกา เจริญผล
52
34150
1/7
เด็กหญิงสุชัญญา พรหมศร
53
34151
1/7
เด็กหญิงสุลลิตา ศรัทธาสุข
54
34152
1/7
เด็กหญิงอริยา พรหมนุช
55
34167
1/8
เด็กหญิงกัลยากร รอดสั้น
56
34168
1/8
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์
57
34169
1/8
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำเงิน
58
34171
1/8
เด็กหญิงณัฐณิชา ตั้งชวลิต
59
34172
1/8
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ แก้วผุดผ่อง
60
34174
1/8
เด็กหญิงธีร์กานต์ คงเดิม
61
34175
1/8
เด็กหญิงธีรนาฏ พัฒนสิงห์
62
34178
1/8
เด็กหญิงปุญญิสา สุขศรี
63
34179
1/8
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
64
34181
1/8
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บ่อน้อย
65
34182
1/8
เด็กหญิงภารดี เสืออินโท
66
34183
1/8
เด็กหญิงศศิ เมืองเขียว
67
34185
1/8
เด็กหญิงสิรินาถ จันทร์ภักดี
68
34186
1/8
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
69
34187
1/8
เด็กหญิงสุภัคสิริ ใจห้าว
70
34188
1/8
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
71
34201
1/9
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์ชู
72
34205
1/9
เด็กหญิงพิมประภาพร ก่อบุญขวัญ
73
34210
1/9
เด็กหญิงวณิชชา คงแย้ม
74
34214
1/9
เด็กหญิงอลิษา ทองสม
75
34234
1/10
เด็กหญิงกรวรรณ ผิวงาม
76
34237
1/10
เด็กหญิงชุติมา ศรีวิเศษ
77
34239
1/10
เด็กหญิงฐิติวรดา พันธวงศ์
78
34241
1/10
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
79
34242
1/10
เด็กหญิงนรกมล วิชัยดิษฐ์
80
34245
1/10
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
81
34247
1/10
เด็กหญิงภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
82
34249
1/10
เด็กหญิงรสริน คงชนะ
83
34251
1/10
เด็กหญิงอธิชาวดี ธนาวุฒิ
84
34272
1/11
เด็กหญิงจีรัชญา ผลเลิศ
85
34273
1/11
เด็กหญิงชยารัตน์ ฤทธิกุล
86
34275
1/11
เด็กหญิงโชติรสา โชติกะมาศ
87
34278
1/11
เด็กหญิงทิวาพร ชูชีพ
88
34279
1/11
เด็กหญิงนภสร ทองประดับ
89
34280
1/11
เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย
90
34284
1/11
เด็กหญิงวริสา ไทยฤทธิ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี