รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 60 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35738
1/1
เด็กหญิงชญานิศ พรหมประดิษฐ์
2
35741
1/1
เด็กหญิงชาลิสา นาคสวาท
3
35744
1/1
เด็กหญิงนริสตา นราธรรม
4
35756
1/1
เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ์
5
35757
1/1
เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ
6
35785
1/2
เด็กหญิงกฤติมา คงทน
7
35797
1/2
เด็กหญิงธัญชญานันท์ คงวารินทร์
8
35798
1/2
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญทิพย์
9
35800
1/2
เด็กหญิงปราย กลับสติ
10
35802
1/2
เด็กหญิงภัทธิราช์ อิสริยาฐากูร
11
35803
1/2
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้วรักษ์
12
35807
1/2
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองเฝือ
13
35809
1/2
เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์
14
35835
1/3
เด็กหญิงเกตุชญา บุญทัน
15
35843
1/3
เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี
16
35845
1/3
เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์
17
35846
1/3
เด็กหญิงประกายกาญจน์ บุญพร้อม
18
35854
1/3
เด็กหญิงภูษิตา ชูศรี
19
35857
1/3
เด็กหญิงวิณิชยา รักษาทรัพย์
20
35858
1/3
เด็กหญิงสุภานัน มานะการ
21
36245
1/3
เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวัสดิ์
22
35890
1/4
เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ
23
35891
1/4
เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง
24
35892
1/4
เด็กหญิงฑิฆัมพร เรืองแท้
25
35933
1/5
เด็กหญิงกานต์ชนก คุ้มสุวรรณ
26
35940
1/5
เด็กหญิงณัฐธัญญา สุวรรณรักษา
27
35942
1/5
เด็กหญิงธัญกัญจน์ พิมพะนิตย์
28
35947
1/5
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ชัยสวัสดิ์
29
35948
1/5
เด็กหญิงพุธิตา สุขประเสริฐ
30
35950
1/5
เด็กหญิงลลิตภัทร ศิริรักษ์
31
35952
1/5
เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล
32
35955
1/5
เด็กหญิงสุวภัทร เธียรอุทก
33
35981
1/6
เด็กหญิงจารุกัญญ์ อินทร์จันทร์
34
35984
1/6
เด็กหญิงฐานิกา หวัดสนิท
35
35987
1/6
เด็กหญิงธนะพินท์ คงทอง
36
35994
1/6
เด็กหญิงปริยาภัทร พัฒนสิงห์
37
36032
1/7
เด็กหญิงกรภัทร กลางณรงค์
38
36036
1/7
เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว
39
36044
1/7
เด็กหญิงบุษราคัม พรมั่งมี
40
36050
1/7
เด็กหญิงรินทร์รดา เรืองนรินทร์
41
36069
1/8
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม
42
36073
1/8
เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์เจริญ
43
36080
1/8
เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา
44
36083
1/8
เด็กหญิงปณาลี พุนพูล
45
36084
1/8
เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์
46
36092
1/8
เด็กหญิงศุถรัสมิ์ หฤหรรษพงศ์
47
36093
1/8
เด็กหญิงสุภัทรวดี ขนอม
48
36097
1/8
เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ
49
36114
1/9
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จินดารัตน์
50
36120
1/9
เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน
51
36134
1/9
เด็กหญิงศวิตา หมื่นศรี
52
36135
1/9
เด็กหญิงศศิณา สังข์เกื้อ
53
36137
1/9
เด็กหญิงปุณยนุช ลั่วสกุล
54
36147
1/10
เด็กหญิงกรภัทร์ เทศนา
55
36153
1/10
เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร
56
36155
1/10
เด็กหญิงปณิตา พุนพูล
57
36162
1/10
เด็กหญิงณัฐมน คงคำ
58
36184
1/11
เด็กหญิงชมดาว โสกันทัต
59
36199
1/11
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์
60
36235
1/12
เด็กหญิงเปมิกา จันปาน
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี