รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 44 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33044
3/1
เด็กหญิงชญานิศ โชติช่วง
2
33059
3/1
เด็กหญิงภานินาท ทนทาน
3
33001
3/2
นางสาวฐานิชชา สุวรรณรักษ์
4
33002
3/2
นางสาวณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
5
33003
3/2
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
6
33007
3/2
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
7
33013
3/2
นางสาวศุทธิณี รัตนโชติ
8
33015
3/2
นางสาวสลิล หนูรักษ์
9
33872
3/2
นางสาวปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
10
32948
3/3
นางสาวกนกกร ทับห้าง
11
32950
3/3
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
12
32951
3/3
นางสาวณัฐกฤตา ทองเผือก
13
32957
3/3
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
14
32963
3/3
นางสาวมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
15
32971
3/3
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
16
32972
3/3
นางสาวอุมาพร นครจินดา
17
32914
3/4
นางสาวพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
18
32923
3/4
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
19
32861
3/5
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
20
32865
3/5
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
21
32870
3/5
เด็กหญิงพัสวี เกษมสุข
22
32872
3/5
นางสาวยวิษฐา โอพั่ง
23
32873
3/5
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
24
32877
3/5
เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
25
32810
3/6
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
26
32813
3/6
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอมพลทัน
27
32814
3/6
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
28
32819
3/6
นางสาวปัทมา สอนประสม
29
32825
3/6
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
30
33873
3/6
เด็กหญิงธนาธร ภูมิมาศ
31
32783
3/7
นางสาวสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
32
32785
3/7
เด็กหญิงพรหมพร พรหมจรรย์
33
32744
3/8
นางสาวพัชรดา นิลทองสกุล
34
32743
3/8
เด็กหญิงพลอยไพลิน พวงพันธ์
35
32745
3/8
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
36
32751
3/8
นางสาวสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
37
32753
3/8
นางสาวอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
38
32707
3/9
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
39
32708
3/9
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
40
32709
3/9
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
41
32666
3/10
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
42
32626
3/11
นางสาวกฤษฏิยาภัทร รูปสมดี
43
32641
3/11
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
44
32648
3/11
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี