รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 44 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33044
3/1
เด็กหญิงชญานิศ โชติช่วง
2
33059
3/1
เด็กหญิงภานินาท ทนทาน
3
33001
3/2
เด็กหญิงฐานิชชา สุวรรณรักษ์
4
33002
3/2
เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
5
33003
3/2
เด็กหญิงดาราวดี ศรีฟ้า
6
33007
3/2
เด็กหญิงพักรภี ถาวโรสกุล
7
33013
3/2
เด็กหญิงศุทธิณี รัตนโชติ
8
33015
3/2
เด็กหญิงสลิล หนูรักษ์
9
33872
3/2
เด็กหญิงปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
10
32948
3/3
เด็กหญิงกนกกร ทับห้าง
11
32950
3/3
เด็กหญิงจิราพัชร ดาทุมมา
12
32951
3/3
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเผือก
13
32957
3/3
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
14
32963
3/3
เด็กหญิงมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
15
32971
3/3
เด็กหญิงอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
16
32972
3/3
เด็กหญิงอุมาพร นครจินดา
17
32914
3/4
เด็กหญิงพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
18
32923
3/4
เด็กหญิงอภิชญา ฉายไพศาล
19
32861
3/5
เด็กหญิงชาลิสา เทพกำเนิด
20
32865
3/5
เด็กหญิงทรรศน์พร พิเศษศุภอรรถ
21
32870
3/5
เด็กหญิงพัสวี เกษมสุข
22
32872
3/5
เด็กหญิงยวิษฐา โอพั่ง
23
32873
3/5
เด็กหญิงรพีพรรณ มธุระเมธาวี
24
32877
3/5
เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
25
32810
3/6
เด็กหญิงธนัชดา เครือรัตน์
26
32813
3/6
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอมพลทัน
27
32814
3/6
เด็กหญิงนิชานันท์ ปิ่นนัย
28
32819
3/6
เด็กหญิงปัทมา สอนประสม
29
32825
3/6
เด็กหญิงมัณฑนา ทับท่าไม้
30
33873
3/6
เด็กหญิงธนาธร ภูมิมาศ
31
32783
3/7
เด็กหญิงสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
32
32785
3/7
เด็กหญิงพรหมพร พรหมจรรย์
33
32743
3/8
เด็กหญิงพลอยไพลิน พวงพันธ์
34
32744
3/8
เด็กหญิงพัชรดา นิลทองสกุล
35
32745
3/8
เด็กหญิงพิชชาพร เพชรอาวุธ
36
32751
3/8
เด็กหญิงสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
37
32753
3/8
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กัลพฤษ์
38
32707
3/9
เด็กหญิงณัฐชยา มีเพียร
39
32708
3/9
เด็กหญิงณัฐริกา ขาวชูรักษ์
40
32709
3/9
เด็กหญิงณิชากร พรหมพงษ์
41
32666
3/10
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
42
32626
3/11
เด็กหญิงกฤษฎิยาภัทร รูปสมดี
43
32641
3/11
เด็กหญิงมัณฑนา ทวีแก้ว
44
32648
3/11
เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี