รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
เนตรนารีเสนา
จำนวนทั้งหมด 33 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33252
2/1
เด็กหญิงกุลจิรา แก้วประดับ
2
33259
2/1
เด็กหญิงธัญชนก บุญช่วย
3
33262
2/1
เด็กหญิงบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
4
33263
2/1
เด็กหญิงเบญญาภา รักษาสัตย์
5
33264
2/1
เด็กหญิงปฐมาวดี คำเหล็ก
6
33266
2/1
เด็กหญิงพรสินี ซื่อธานุวงศ์
7
33268
2/1
เด็กหญิงฟ้าใส หนูคง
8
33269
2/1
เด็กหญิงภัทนิยา วรรณบวร
9
33270
2/1
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวหนูนา
10
33273
2/1
เด็กหญิงรัตนากร ถุงทอง
11
33275
2/1
เด็กหญิงลลิตา เวทวิสุทธิ์
12
33309
2/1
เด็กหญิงชลทิตา ชูแก้ว
13
33302
2/2
เด็กหญิงกมลวรรณ จันนาคิน
14
33304
2/2
เด็กหญิงกานติมา ปิยะเดช
15
33323
2/2
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ
16
33358
2/2
เด็กหญิงนันท์ชพร พรมทัน
17
33353
2/3
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
18
33357
2/3
เด็กหญิงนราวิชญ์ เอี่ยมสอาด
19
33363
2/3
เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรหับ
20
33364
2/3
เด็กหญิงฟ้าพราว มณีโชติ
21
33400
2/4
เด็กหญิงคณินมณฑ์ เลขมาศ
22
33464
2/4
เด็กหญิงวรนุช พรามยินดี
23
33468
2/4
เด็กหญิงศุภสุตา แย้มยินดี
24
33501
2/5
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเทพ
25
33537
2/7
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง
26
33712
2/7
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร
27
33573
2/8
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
28
33576
2/8
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว
29
33589
2/8
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
30
33622
2/9
เด็กหญิงพรธิมา ผ่องแผ้ว
31
33650
2/10
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค
32
33656
2/10
เด็กหญิงปัณฑิตา ธราพร
33
33689
2/11
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี