รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 49 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35622
2/1
เด็กชายกรณ์ดนัย ใหญ่กว่าวงศ์
2
35634
2/1
เด็กชายธีรเมธ จิตจง
3
35635
2/1
เด็กชายนราเทพ พิบูลย์
4
35638
2/1
เด็กชายพงศธร อัสดาธร
5
35533
2/2
เด็กชายไพสิฐ เพชรแสง
6
35578
2/2
เด็กชายกานต์ บุษปวรรธนะ
7
35580
2/2
เด็กชายจิรเมธ พราหมณ์ศรีชาย
8
35582
2/2
เด็กชายต่อศักดิ์ บุญคงทอง
9
35583
2/2
เด็กชายทัตพงศ์ ทองเเก้ว
10
35596
2/2
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แก้ว
11
35551
2/3
เด็กชายอชิตะ คงมณี
12
35552
2/3
เด็กชายอันดามัน คงบัว
13
35691
2/3
เด็กชายธีรภัทร สมหวัง
14
35501
2/4
เด็กชายเมธัส โอรพันธ์
15
35505
2/4
เด็กชายสิทธิพงษ์ รัตนชัย
16
35684
2/4
เด็กชายธรรมศาสตร์ อุดมทองสกุล
17
35444
2/5
เด็กชายกัณฐวัฒน์ แซ่ภู่
18
35398
2/6
เด็กชายกิตติโชค ศิริวัฒน์
19
35402
2/6
เด็กชายณัฐนันท์ ล่าสกุล
20
35403
2/6
เด็กชายธนโชติ อังกาบ
21
35407
2/6
เด็กชายปัณณวัฒน์ ชมชื่น
22
35362
2/7
เด็กชายคุณากร ประมวลชัยกุล
23
35364
2/7
เด็กชายชนานนท์ นาคมิตร
24
35368
2/7
เด็กชายพนธกร สุนทรปิยะพันธ์
25
35370
2/7
เด็กชายสิปปวิชญ์ ถิรวงศ์วัฒนา
26
35372
2/7
เด็กชายสุวิจักขณ์ ใจเพชร
27
35374
2/7
เด็กชายอัครัช สว่างวงค์
28
35327
2/8
เด็กชายจอมพล อุ้ยตยะกุล
29
35329
2/8
เด็กชายทนุธรรม บุญร่ม
30
35330
2/8
เด็กชายธีธัช อิรัสคาน
31
35334
2/8
เด็กชายเพชรรัตน์ เพชรคง
32
35335
2/8
เด็กชายวรรณชาติ พลทอง
33
35306
2/9
เด็กชายจิรภาส นิตย์มี
34
35308
2/9
เด็กชายเตชณัฐ สิขิวัฒน์
35
35311
2/9
เด็กชายธรรมนาถ ศรีภักดี
36
35268
2/10
เด็กชายกิตติพศ วรมาศกุล
37
35269
2/10
เด็กชายกิติภูมิ กระต่ายทอง
38
35275
2/10
เด็กชายณชพัฒน์ รุ่งแสง
39
35277
2/10
เด็กชายธีณภัทร อนุจันทร์
40
35279
2/10
เด็กชายพุทธิพงศ์ อุดมวิทยาไกร
41
35284
2/10
เด็กชายอิสยาห์ อริยประกาย
42
35230
2/11
เด็กชายทินภัทร บัวแย้ม
43
35231
2/11
เด็กชายธนกร วงศ์ศิริ
44
35233
2/11
เด็กชายธนดล สุริวงค์
45
35234
2/11
เด็กชายธนภัทร พิทักษ์
46
35236
2/11
เด็กชายธาวิน จันทร์สอน
47
35237
2/11
เด็กชายปริพัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
48
35241
2/11
เด็กชายภาคิณ วิโนทกะ
49
35243
2/11
เด็กชายอริยะ ถาวรวงษ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี