รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 60 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35715
1/1
เด็กชายกษิดิ์เดช มิตรพัฒน์
2
35716
1/1
เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร
3
35722
1/1
เด็กชายธีรโชติ สังข์เทพ
4
35725
1/1
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ปราง
5
35727
1/1
เด็กชายยศังกร ศรีชัยนาท
6
35728
1/1
เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์
7
35729
1/1
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรมีศรี
8
35735
1/1
เด็กชายอินทัช ปุญนุวงศ์
9
35766
1/2
เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว
10
35769
1/2
เด็กชายณถชล อินทรรักษ์
11
35771
1/2
เด็กชายณัฐพงศ์ จันประดิษฐ์
12
35772
1/2
เด็กชายณัฐภัทร บัวน้อย
13
35773
1/2
เด็กชายปันพระคุณ ชูปัน
14
35776
1/2
เด็กชายโพชฌงค์ แก่นแก้ว
15
35782
1/2
เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์
16
35784
1/2
เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็ชรเป็นขวัญ
17
35818
1/3
เด็กชายณัฏฐิ์ ถิ่นไทย
18
35821
1/3
เด็กชายธนกร สังข์ทอง
19
35822
1/3
เด็กชายธนกฤต จุ้ยรอด
20
35828
1/3
เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์
21
35867
1/4
เด็กชายจักริน มั่นเรืองเดช
22
35875
1/4
เด็กชายพุฒิสรรค์ โชติพันธวานนท์
23
35911
1/5
เด็กชายกิติภูมิ พัฒนเรณู
24
35914
1/5
เด็กชายจิรวัฒน์ พัฒน์แช่ม
25
35917
1/5
เด็กชายธีรภัทร รักกะเปา
26
35926
1/5
เด็กชายศิริวัฒน์ ปลอดจินดา
27
35929
1/5
เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย
28
35931
1/5
เด็กชายอานัส หยีอาเส็ม
29
35971
1/6
เด็กชายพารณ จิ้วตระกูลเจา
30
35972
1/6
เด็กชายพิสิษฐ์ คงแก้ว
31
35974
1/6
เด็กชายยศวิชาญ แช่ม
32
35977
1/6
เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง
33
35978
1/6
เด็กชายสุกนต์ธี เรืองจันทร์
34
35979
1/6
เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิริกุสโลปกรณ์
35
36013
1/7
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
36
36014
1/7
เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา
37
36020
1/7
เด็กชายเปรม เครือรัตน์
38
36025
1/7
เด็กชายวัชระพงษ์ บัวทอง
39
36026
1/7
เด็กชายวุฒิโชติ สุขสม
40
36028
1/7
เด็กชายสัจจานนท์ ยิ้มประเสริฐ
41
36058
1/8
เด็กชายกษิต แก้วเสน
42
36060
1/8
เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์
43
36061
1/8
เด็กชายธีมา อิรัสคาน
44
36063
1/8
เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร
45
36101
1/9
เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม
46
36109
1/9
เด็กชายธีริทย์ ยิ้มแย้ม
47
36144
1/10
เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ
48
36164
1/11
เด็กชายณฐกร ทองคำ
49
36165
1/11
เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน
50
36166
1/11
เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด
51
36168
1/11
เด็กชายธนทัศน์ จันทร์โกมุท
52
36172
1/11
เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น
53
36176
1/11
เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์
54
36181
1/11
เด็กชายไชยา จันทร์ทอง
55
36210
1/12
เด็กชายประกาศิต ทองตำลึง
56
36212
1/12
เด็กชายปัญญากร กำเหนิด
57
36213
1/12
เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์
58
36214
1/12
เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง
59
36215
1/12
เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา
60
36219
1/12
เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี