รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 45 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33020
3/1
เด็กชายกันตินันธนา ยกอินทร์
2
33021
3/1
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
3
33022
3/1
นายชนกานต์ นาคเรือง
4
33025
3/1
นายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
5
33027
3/1
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
6
33028
3/1
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
7
33032
3/1
นายเพชรกล้า สำอางศรี
8
33033
3/1
นายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
9
33034
3/1
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
10
33037
3/1
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
11
33039
3/1
เด็กชายสุธีร์ ศรีขวัญ
12
32974
3/2
นายกษิดิศ พรหมภักดี
13
32983
3/2
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
14
32988
3/2
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
15
32991
3/2
เด็กชายพีรธัช บุญดี
16
32994
3/2
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
17
32934
3/3
นายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
18
32939
3/3
เด็กชายปาฏิโมกข์ ริมดุสิต
19
32944
3/3
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
20
32947
3/3
เด็กชายอินธิกร คงใหม่
21
32891
3/4
เด็กชายปรัชญา รัตนานุพงศ์
22
32897
3/4
เด็กชายวงพล สรรพาวุธ
23
32898
3/4
เด็กชายศรุต พันธุวงศ์
24
32833
3/5
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
25
32845
3/5
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
26
32847
3/5
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
27
32848
3/5
เด็กชายวสุธร ภูมิสิทธิ์
28
32852
3/5
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
29
32796
3/6
เด็กชายภูเบศ สุขพล
30
32804
3/6
นายธนภัทร ชูจิตร
31
32758
3/7
เด็กชายนริศ สุวรรณรัตน์
32
32686
3/9
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
33
32695
3/9
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
34
32696
3/9
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
35
32701
3/9
นายอกัณห์ เกษเพชร
36
32702
3/9
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
37
32655
3/10
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
38
32658
3/10
เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
39
32615
3/11
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
40
32616
3/11
นายญาณวุฒิ กองมณี
41
32618
3/11
นายปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี
42
32619
3/11
นายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
43
32620
3/11
นายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ์
44
32621
3/11
นายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
45
32622
3/11
นายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี