รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 7 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33474
2/6
เด็กชายทินภัทร รุยันต์
2
33478
2/6
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
3
33482
2/6
เด็กชายพีรพล ปานดี
4
33485
2/6
เด็กชายลภัส สุรัตนะพราหมณ์
5
33488
2/6
เด็กชายสุวรัตน์ จิตราภิรมณ์
6
33702
2/6
เด็กชายจิรายุทธ แพ่งยัง
7
33706
2/6
เด็กชายณัฐชนน ปล้องเกิด
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี