รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 49 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33233
2/1
เด็กชายกิตติพนธ์ ชุมขุน
2
33239
2/1
เด็กชายณัฐนนท์ หนักแก้ว
3
33251
2/1
เด็กชายโอสธี บุญเหลือ
4
33283
2/2
เด็กชายณฤเทพ มณีฉาย
5
33286
2/2
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
6
33289
2/2
เด็กชายพัสกร แพสุวรรณ
7
33294
2/2
เด็กชายศิริศักดิ์ สุกดำ
8
33295
2/2
เด็กชายสรศักดิ์ วายทุกข์
9
33299
2/2
เด็กชายอรรถวุฒิ บัวทอง
10
33390
2/4
เด็กชายวีรภัทร นาคขวัญ
11
33424
2/5
เด็กชายกิตติธัช เทพนวล
12
33425
2/5
เด็กชายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
13
33429
2/5
เด็กชายไชยพศ มิตรรัก
14
33433
2/5
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
15
33435
2/5
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุเมธีทวีวุฒิ
16
33436
2/5
เด็กชายวงศกร เกื้อหนุน
17
33438
2/5
เด็กชายวิชรพลเดชา ดำสอน
18
33490
2/5
เด็กชายวายุ ทรัพย์เมฆ
19
33474
2/6
เด็กชายทินภัทร รุยันต์
20
33478
2/6
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
21
33482
2/6
เด็กชายพีรพล ปานดี
22
33485
2/6
เด็กชายลภัส สุรัตนะพราหมณ์
23
33488
2/6
เด็กชายสุวรัตน์ จิตราภิรมณ์
24
33702
2/6
เด็กชายจิรายุทธ แพ่งยัง
25
33706
2/6
เด็กชายณัฐชนน ปล้องเกิด
26
33521
2/7
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน
27
33523
2/7
เด็กชายปวริศร์ เมืองระรื่น
28
33524
2/7
เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
29
33525
2/7
เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
30
33526
2/7
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
31
33527
2/7
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
32
33528
2/7
เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
33
33556
2/8
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
34
33557
2/8
เด็กชายธนโชติ เงยยถิรกุล
35
33558
2/8
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง
36
33559
2/8
เด็กชายบุรัสกร ตั้งปอง
37
33565
2/8
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
38
33566
2/8
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์
39
33594
2/9
เด็กชายจิระภาคย์ พรอนันตโรจน์
40
33596
2/9
เด็กชายชินะชัย กลิ่นหอม
41
33599
2/9
เด็กชายณัชธนกฤต ตันธนกุล
42
33602
2/9
เด็กชายปัณณธร ดำรงวุฒิ
43
33605
2/9
เด็กชายวริทธิ์ จันทร์นวล
44
33606
2/9
เด็กชายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
45
33607
2/9
เด็กชายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
46
33644
2/10
เด็กชายสามารถ ฤทธิ์สามารถ
47
33667
2/11
เด็กชายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
48
33670
2/11
เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
49
33677
2/11
เด็กชายพงศภัทร สารพงศ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี