รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลูกเสืออากาศ
จำนวนทั้งหมด 47 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33881
1/1
เด็กชายตุลณวัฒน์ พันธ์ครุฑ
2
33882
1/1
เด็กชายทวีวัฒน์ ชูสังข์
3
33884
1/1
เด็กชายธยศ ทับทิม
4
33885
1/1
เด็กชายธัญเทพ ฟักจีน
5
33887
1/1
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนจร
6
33888
1/1
เด็กชายภูวดล ชูเพชร
7
33889
1/1
เด็กชายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
8
33924
1/2
เด็กชายนพัตธร ปานณรงค์
9
33930
1/2
เด็กชายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
10
33963
1/3
เด็กชายทรงยศ มิตรรัก
11
33967
1/3
เด็กชายพีระพัฒน์ สุขกำเนิด
12
34004
1/4
เด็กชายนภัทร ละออสุวรรณ
13
34010
1/4
เด็กชายสุทธิศักดิ์ ราชฉวาง
14
34037
1/5
เด็กชายกฤตยชญ์ มากคงแก้ว
15
34040
1/5
เด็กชายณัฐชนนท์ เหมาะประมาณ
16
34045
1/5
เด็กชายพิชญุตม์ ชยันฐมพันธ์
17
34046
1/5
เด็กชายภูชยุตม์ เพ็งหีต
18
34048
1/5
เด็กชายยศภัทร ปิ่นนัย
19
34049
1/5
เด็กชายยุติวิชญ์ กองชาวนา
20
34047
1/5
เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ
21
34078
1/6
เด็กชายกฤติพงศ์ วงค์นาศรี
22
34082
1/6
เด็กชายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
23
34086
1/6
เด็กชายวงศธร วงศ์วิเชียร
24
34089
1/6
เด็กชายศิขวิชญ์ ขุนไขยรักษ์
25
34090
1/6
เด็กชายสหรัฐ สาสุธรรม
26
34123
1/7
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
27
34129
1/7
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
28
34155
1/8
เด็กชายจิรัสย์ จิตราภิรมย์
29
34156
1/8
เด็กชายชนัฐพล ยศเมฆ
30
34157
1/8
เด็กชายณภัทร คำเนตร
31
34160
1/8
เด็กชายนิธิภัทร บุญญานุพงศ์
32
34163
1/8
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
33
34192
1/9
เด็กชายแทนคุณ ขาวมะลิ
34
34193
1/9
เด็กชายธนวิทย์ ชุมอักษร
35
34196
1/9
เด็กชายพชร แสงสุวรรณ
36
34197
1/9
เด็กชายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
37
34198
1/9
เด็กชายรัชชานนท์ ถือแก้ว
38
34199
1/9
เด็กชายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
39
34218
1/10
เด็กชายณัชพล เจริญวัย
40
34252
1/11
เด็กชายกรภัทร เดชมณี
41
34256
1/11
เด็กชายจารุกฤต เมืองแก้ว
42
34259
1/11
เด็กชายทัดเทพ ธราพร
43
34260
1/11
เด็กชายนฤนารถ สังข์แก้ว
44
34261
1/11
เด็กชายนัทธพงศ์ โสมจันทร์
45
34264
1/11
เด็กชายพันธกานต์ อักษรกุล
46
34265
1/11
เด็กชายวรภัทร ปริวัฒนกิจ
47
34266
1/11
เด็กชายวรินธร สุดหล้า
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี