รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 154 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35413
2/1
เด็กชายพีระพัฒน์ ไหมทอง
2
35417
2/1
เด็กชายอธิป ชัยสุวรรณ
3
35623
2/1
เด็กชายกฤตภาส กลิ่นแก้ว
4
35624
2/1
เด็กชายก้องภพ รักษาทรัพย์
5
35625
2/1
เด็กชายกันต์กวี ราชจินดา
6
35626
2/1
เด็กชายกิตติธัช ดิษราชา
7
35627
2/1
เด็กชายคัมภีร์ ทองพันธ์
8
35628
2/1
เด็กชายคุณานนต์ บุญช่วย
9
35629
2/1
เด็กชายฐปนนท์ เด็ดรักษ์ทิพย์
10
35630
2/1
เด็กชายธนชาติ ศรีสวัสดิ์
11
35631
2/1
เด็กชายธนภัทร ไชยภักดี
12
35632
2/1
เด็กชายธนาธิป ธิบดี
13
35633
2/1
เด็กชายธฤต ทองพันธ์
14
35636
2/1
เด็กชายปกรณ์เกียรติ โตวังจร
15
35637
2/1
เด็กชายปัณณธร วังบุญคง
16
35639
2/1
เด็กชายพิชญ์ภูมิ มูสิกะ
17
35640
2/1
เด็กชายรณกร ศรีตังนันท์
18
35641
2/1
เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิครูประเสริฐ
19
35642
2/1
เด็กชายศุภกิตติ์ ทองศรี
20
35643
2/1
เด็กชายสรรค์ภพ ไกรสิทธิ์
21
35456
2/2
เด็กชายภูวเมธ อินทร์สังข์
22
35492
2/2
เด็กชายธรรศ์ธดนย์ ฤทธิ์หนู
23
35579
2/2
เด็กชายจารุวิทย์ สมหวัง
24
35581
2/2
เด็กชายชวกร จันทร์สังสา
25
35584
2/2
เด็กชายธนธร เทือใหม่
26
35585
2/2
เด็กชายธีรเมธ ภักดีบุญ
27
35586
2/2
เด็กชายบุญรวิชญ์ บาททาไร
28
35587
2/2
เด็กชายปรปรัช ผ่อนผัน
29
35588
2/2
เด็กชายปรินทร สมวงศ์
30
35589
2/2
เด็กชายปิยังกูร นาคเพชรพูล
31
35590
2/2
เด็กชายภาคีนัย หนูเเก้ว
32
35591
2/2
เด็กชายภาณุวิชญ์ รัตนาคร
33
35592
2/2
เด็กชายภานุพงศ์ ปัญญาพจน์ศักดิ์
34
35593
2/2
เด็กชายวรินทร ชุมแก้ว
35
35594
2/2
เด็กชายวิษณุ เฉลิมชัย
36
35595
2/2
เด็กชายวีรภัทร สุขยิ่ง
37
35597
2/2
เด็กชายศิวัช วัฒนพงษ์
38
35534
2/3
เด็กชายกฤษกร ภูริพัฒนาวงษ์
39
35535
2/3
เด็กชายจารุกิตติ์ วุ่นชุม
40
35536
2/3
เด็กชายชวกร ศุกร์ดีวรรณ
41
35537
2/3
เด็กชายชวกร สุทธินิตยนันท์
42
35538
2/3
เด็กชายณพัทณ์กรณ์ ชัยณรงค์
43
35539
2/3
เด็กชายณัฐพนธ์ สนธิจิต
44
35540
2/3
เด็กชายทินภัทร คงจินดา
45
35541
2/3
เด็กชายธนเดช เดชนะ
46
35542
2/3
เด็กชายธัชชัย พินิจอักษร
47
35543
2/3
เด็กชายธัญเทพ บุญมีชัย
48
35544
2/3
เด็กชายธีรกร คงจันทร์
49
35545
2/3
เด็กชายนิธิศ ชูอ่อน
50
35546
2/3
เด็กชายบารมี อยู่ทองอินทร์
51
35547
2/3
เด็กชายปรมินทร์ การคลอด
52
35548
2/3
เด็กชายพิชัย วิทยา
53
35549
2/3
เด็กชายภูรินท์ จันทร์เรือง
54
35550
2/3
เด็กชายวีรภัทร์ ชูหนู
55
35690
2/3
เด็กชายภูวนัส อ้นเขาวงศ์
56
35488
2/4
เด็กชายคุณานนท์ แป้นไทย
57
35489
2/4
เด็กชายชัชพงศ์ พิณกรต
58
35490
2/4
เด็กชายไทเกอร์ หวง
59
35493
2/4
เด็กชายธีระเดช ปิ่นวิเศษ
60
35494
2/4
เด็กชายนิติธร พัฒน์น้ำรอบ
61
35495
2/4
เด็กชายปัณณวิชญ์ ซ้ายเซ้ง
62
35496
2/4
เด็กชายปัณยวัจน์ รักษาเพชร
63
35497
2/4
เด็กชายพนัชกร แซ่ลี้
64
35498
2/4
เด็กชายพัชรพล สุวรรณโชติ
65
35499
2/4
เด็กชายพีรดนย์ ถาวราภรณ์
66
35500
2/4
เด็กชายภัคภัทร จันทร์แสง
67
35502
2/4
เด็กชายวรพล คงแป้น
68
35503
2/4
เด็กชายวิทธิกร ช่วยยิ้ม
69
35504
2/4
เด็กชายศิวกร ประเสริฐ
70
35506
2/4
เด็กชายอนาวิน ลิ้มสกุล
71
35507
2/4
เด็กชายอาคะเนย์ บุญเลิศ
72
35685
2/4
เด็กชายปภังกร ศรีภักดี
73
35443
2/5
เด็กชายกรณ์ดนัย เคนเพ็ชร
74
35445
2/5
เด็กชายขัตติยะ บุญคง
75
35446
2/5
เด็กชายจิรกิตติ์ ดอนสิงห์
76
35447
2/5
เด็กชายจิรทีปต์ ชำนินวล
77
35448
2/5
เด็กชายชนภัทร คงวัดใหม่
78
35449
2/5
เด็กชายณธกฤต โถวรุ่งเรือง
79
35450
2/5
เด็กชายแทนคุณ นิลศิริ
80
35451
2/5
เด็กชายธนกร บุญนายก
81
35452
2/5
เด็กชายธนากร ลีฬหคุณากร
82
35453
2/5
เด็กชายนฤชาบดี แก้วอำไพ
83
35454
2/5
เด็กชายพสิษฐ์ จรีวรรณเพชร
84
35455
2/5
เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ตัน
85
35457
2/5
เด็กชายภูวดล รักชนะ
86
35458
2/5
เด็กชายภูวดล เดชะพันธ์
87
35459
2/5
เด็กชายวรกันต์ เข็มทอง
88
35460
2/5
เด็กชายศรัณยพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
89
35461
2/5
เด็กชายศรีไพโรจน์ ใจห้าว
90
35462
2/5
เด็กชายอิทธิกร ศรัทธาสุข
91
35676
2/5
เด็กชายชัชพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
92
35677
2/5
เด็กชายวัศพล บุญสิน
93
35399
2/6
เด็กชายกิตติธัช ตั้งอั้น
94
35400
2/6
เด็กชายชินดนัย รัตนะ
95
35401
2/6
เด็กชายณัฐชพงค์ ยินประพันธ์
96
35404
2/6
เด็กชายธนัช พัฒนเจริญ
97
35405
2/6
เด็กชายธัญเทพ ช่วยเจริญ
98
35406
2/6
เด็กชายธิติศักดิ์ อุ่นพิชัย
99
35408
2/6
เด็กชายปัณณวิชญ์ พ้นภัย
100
35409
2/6
เด็กชายปีปีติ ศุภกรชูวงศ์
101
35410
2/6
เด็กชายพงศ์ดนัย โสมปาน
102
35411
2/6
เด็กชายพันธวิศ เลี้ยงสุวรรณ
103
35412
2/6
เด็กชายพีรณัฐ มูลสมบัติ
104
35414
2/6
เด็กชายรวิศุทธิ์ ทองตัน
105
35415
2/6
เด็กชายศุภณัฐ ไชยสกุล
106
35416
2/6
เด็กชายศุภวิชญ์ ชูนาวา
107
35669
2/6
เด็กชายนราธิป กล่อมเกลี้ยง
108
35670
2/6
เด็กชายนิติธร ธัมรงค์
109
35671
2/6
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ศิลปรัศมี
110
35361
2/7
เด็กชายกิตติกวิน บุญถาวร
111
35363
2/7
เด็กชายจักรพงษ์ โพธาภินันท์
112
35365
2/7
เด็กชายณัชฐ์ภัคทร์ รักกะเปา
113
35366
2/7
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
114
35367
2/7
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร ชูคง
115
35369
2/7
เด็กชายพีรณัฐ มงคล
116
35371
2/7
เด็กชายสุธาสิน แช่มชื่น
117
35373
2/7
เด็กชายอินทัช เขียมวัชนะ
118
35328
2/8
เด็กชายณัฐพล เสาะแสวง
119
35331
2/8
เด็กชายธีรเทพ เทพนิมิตร
120
35332
2/8
เด็กชายนพรัตน์ วงศ์เพ็ญ
121
35333
2/8
เด็กชายพงศธร โกสิทธิ์
122
35336
2/8
เด็กชายศุภณัฐ แสงจันทร์ศิริ
123
35337
2/8
เด็กชายอดุลวิทย์ ทองเอียด
124
35338
2/8
เด็กชายอติวิชญ์ ทองยอด
125
35309
2/9
เด็กชายเทพทัต ไวสินิทธ์ธรรม
126
35310
2/9
เด็กชายธนิสร สิกขวัฒน์
127
35312
2/9
เด็กชายธีทัต ดำรงวุฒิ
128
35313
2/9
เด็กชายภูมิราช จันทรัตน์
129
35314
2/9
เด็กชายเมธัส แซ่เตีย
130
35315
2/9
เด็กชายยศพล จักราพงษ์
131
35697
2/9
เด็กชายโรมัน แฮร์ลาด
132
35266
2/10
เด็กชายกฤตธรรม มีบำรุง
133
35267
2/10
เด็กชายกฤติพงศ์ พัชรธาดากิจ
134
35267
2/10
เด็กชายกฤติพงศ์ พัชรธาดากิจ
135
35270
2/10
เด็กชายจารุวิทย์ วุ่นชุม
136
35271
2/10
เด็กชายจิระพงศ์ ยมจินดา
137
35272
2/10
เด็กชายจีรวัฒน์ แก้วประสงค์
138
35273
2/10
เด็กชายชิษณุพงศ์ ประเสริฐเพชรมณี
139
35274
2/10
เด็กชายฐานวรรธก์ ธยานุวัฒนวงศ์
140
35276
2/10
เด็กชายณัฐดนัย แซ่ฮ่าน
141
35278
2/10
เด็กชายพรรษกร นักฟ้อน
142
35280
2/10
เด็กชายภูวรินท์ ธราพร
143
35282
2/10
เด็กชายศิระ เขียนสุข
144
35283
2/10
เด็กชายอนัส นิลทน
145
35307
2/10
เด็กชายชลันธร พงษ์พินิจภิญโญ
146
35226
2/11
เด็กชายเขมพัชร์ พชรากรต่อสกุล
147
35227
2/11
เด็กชายกาญจนวัฒน์ ขนาบแก้ว
148
35228
2/11
เด็กชายชนภณ ชนะคช
149
35232
2/11
เด็กชายธนกรณ์ บุญมาก
150
35235
2/11
เด็กชายธนวิชญ์ เหมือนสังข์
151
35238
2/11
เด็กชายปัฐพี กรดนวล
152
35239
2/11
เด็กชายปุณณัตถ์ ประพัฒน์
153
35240
2/11
เด็กชายพศวัต ลิ้มพัฒนสิริ
154
35242
2/11
เด็กชายรัชกฤช ธนฐานสกุล
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี