รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 1/2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 163 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
35714
1/1
เด็กชายกรวิชญ์ บุญศิริชัย
2
35717
1/1
เด็กชายณัฐดนย์ รัตนพรหม
3
35718
1/1
เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช
4
35719
1/1
เด็กชายธนโชติ บุญแก้ว
5
35720
1/1
เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์
6
35721
1/1
เด็กชายธฤตวัต หิรัญรัตนธรรม
7
35723
1/1
เด็กชายธีรทัต โต๊ะเฮง
8
35724
1/1
เด็กชายพชรพล บุรงค์
9
35726
1/1
เด็กชายเมธัส ช่วยเกลี้ยง
10
35730
1/1
เด็กชายวชิรวิทย์ สาพิม
11
35731
1/1
เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิ้ม
12
35732
1/1
เด็กชายสุนทร พงสกุล
13
35733
1/1
เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล
14
35734
1/1
เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล
15
35763
1/2
เด็กชายกรวีร์ จันทวงศ์
16
35764
1/2
เด็กชายกษิดิ์คณิน ไตรเดชา
17
35765
1/2
เด็กชายกิตติธัช บัวทอง
18
35767
1/2
เด็กชายชยังกูร หนูสุวรรณ
19
35768
1/2
เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์
20
35770
1/2
เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว
21
35774
1/2
เด็กชายปุณมนัส แก้วรุ่งฟ้า
22
35775
1/2
เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์
23
35777
1/2
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล
24
35778
1/2
เด็กชายวรชัย ดุลยะศิริ
25
35779
1/2
เด็กชายวันรัก ศรีบุรุษ
26
35780
1/2
เด็กชายศุภัช พัฒน์แช่ม
27
35781
1/2
เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิพงค์
28
35783
1/2
เด็กชายอธิภัทร วารีวานิช
29
35812
1/3
เด็กชายกิตติพล แซ่ลิ้ง
30
35813
1/3
เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์
31
35814
1/3
เด็กชายจิรภัทร โกงเหลง
32
35815
1/3
เด็กชายชวัลกร ประจง
33
35816
1/3
เด็กชายณฐดนย์ เพชรบ้านนา
34
35817
1/3
เด็กชายณภัทร งามประดิษฐ์
35
35819
1/3
เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม
36
35820
1/3
เด็กชายณัฐกิตติ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
37
35823
1/3
เด็กชายนรภัทร สัมพันธ์
38
35824
1/3
เด็กชายนิติพัฒน์ คุ้มพงษ์
39
35825
1/3
เด็กชายปณิธิ ปานเจริญ
40
35826
1/3
เด็กชายพุฒิพงศ์ ธิปัตย์
41
35827
1/3
เด็กชายภูวริษฐ์ วรภัณฑ์วิศิษฎ์
42
35829
1/3
เด็กชายเลิศชัย จันทร์ดวง
43
35830
1/3
เด็กชายวิธวินท์ สงวนมิตร
44
35831
1/3
เด็กชายศตวรรษ อินทวงค์
45
35832
1/3
เด็กชายเศรษฐาพิชญ์ จันทรมณี
46
35833
1/3
เด็กชายอนันดา คงบัว
47
35861
1/4
เด็กชายกฤตภาส พรหมทอง
48
35862
1/4
เด็กชายก้องภพ จุฑากนิษฐ์
49
35863
1/4
เด็กชายกิตติธัช เวชกุล
50
35864
1/4
เด็กชายเขมฤทธิ์ โอฐคำ
51
35865
1/4
เด็กชายคุณานนต์ จงประเสริฐ
52
35866
1/4
เด็กชายจักรพันธ์​ ช่วยสุ่น
53
35868
1/4
เด็กชายณัฐพงศ์ คนึง
54
35869
1/4
เด็กชายเตชินท์ ดาวเรือง
55
35870
1/4
เด็กชายธนณัฏฐ์ ชุมทอง
56
35871
1/4
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองพิจิตร
57
35872
1/4
เด็กชายนรเชษฐ์ ศิริรักษ์
58
35873
1/4
เด็กชายพิทวัส หนูบุญ
59
35874
1/4
เด็กชายพีรวิชญ์ แดงมา
60
35876
1/4
เด็กชายภัคพล แซ่อึ้ง
61
35877
1/4
เด็กชายภาคิน ทัศนเรณู
62
35878
1/4
เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วพิชัย
63
35879
1/4
เด็กชายรชานนท์ ธัญญเจริญ
64
35880
1/4
เด็กชายรัชฐะพร ศรีสุข
65
35881
1/4
เด็กชายรัชเดช สุวรรณมณี
66
35882
1/4
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญเกื้อ
67
35910
1/5
เด็กชายกัณฐ์ ปัญญาบุตร
68
35912
1/5
เด็กชายคณิศร อินทร์ดำ
69
35913
1/5
เด็กชายจิรเมธ วราชัย
70
35915
1/5
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ยอดคง
71
35916
1/5
เด็กชายชยางกูร เทพวิชิต
72
35918
1/5
เด็กชายนนทกร ลุยภูมิประสิทธิ์
73
35919
1/5
เด็กชายปุญญพัฒน์ ขำปาน
74
35920
1/5
เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
75
35921
1/5
เด็กชายพัชรพล แสงจันทร์ศิริ
76
35922
1/5
เด็กชายมิรวุธ เพ็ญสุข
77
35923
1/5
เด็กชายรัชชานนท์ ศิรินิลเพชร
78
35924
1/5
เด็กชายวรเมธ ทองปลูก
79
35925
1/5
เด็กชายศิรสิทธิ์ คงเกษตร
80
35927
1/5
เด็กชายสมาร์ท ทองเขาล้าน
81
35928
1/5
เด็กชายอรรถบูรณ์ วังชนะกุล
82
35930
1/5
เด็กชายอาชวิน ทับทิมทอง
83
35959
1/6
เด็กชายกฤชณัท กฤตชญานุกูล
84
35960
1/6
เด็กชายชัชชน การอรชัย
85
35961
1/6
เด็กชายณัชพล จันทร์ดำ
86
35962
1/6
เด็กชายณัฐนันท์ บัวเจริญ
87
35963
1/6
เด็กชายดุลยวัต พัฒนะ
88
35964
1/6
เด็กชายธราเทพ ขนอม
89
35965
1/6
เด็กชายธีรวัจน์ เรืองเผือก
90
35966
1/6
เด็กชายนิติพล วัชรสินธุ
91
35967
1/6
เด็กชายนิพิท ศรีพิทักษ์
92
35968
1/6
เด็กชายพงศ์กฤต เทพเลื่อน
93
35969
1/6
เด็กชายพงศธร กิ่งสวัสดิ์
94
35970
1/6
เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์
95
35973
1/6
เด็กชายเมธวิน อินแพง
96
35975
1/6
เด็กชายรวีโรจน์ โถวรุ่งเรือง
97
35976
1/6
เด็กชายวิธวินท์ สัมพันธ์
98
35980
1/6
เด็กชายสุวัฒนา อุไรวรรณ
99
36008
1/7
เด็กชายจรุงศักดิ์​ อรัญญจารุ
100
36009
1/7
เด็กชายจิรสิทธิ์ โต๊ะเเอ
101
36010
1/7
เด็กชายชยธร พัฒนพิลาศ
102
36011
1/7
เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง
103
36012
1/7
เด็กชายณัฐปวีณ์ รักรณรงค์
104
36015
1/7
เด็กชายธนกรณ์ พรหมหีต
105
36016
1/7
เด็กชายธนวัตน์ สิขิวัฒน์
106
36018
1/7
เด็กชายนพัตธร สังครุธ
107
36019
1/7
เด็กชายนัธทวัฒน์ คงทรัพย์
108
36021
1/7
เด็กชายพชร นาควารี
109
36022
1/7
เด็กชายพุทธิพงศ์ ทองศรี
110
36023
1/7
เด็กชายวงศกร ช่วยสงค์
111
36024
1/7
เด็กชายวัชร์นล วงศ์สว่างศิริ
112
36027
1/7
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรักษ์
113
36029
1/7
เด็กชายอนิวัฒน์ ชูช่วย
114
36030
1/7
เด็กชายอัษฎา บุรพัฒน์
115
36059
1/8
เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีพิลาศ
116
36062
1/8
เด็กชายโพธิวัจน์ ศรีพรหมแดง
117
36064
1/8
เด็กชายรัชกฤช มุ่งไพศาล
118
36065
1/8
เด็กชายวงศธร โพธิครูประเสริฐ
119
36066
1/8
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา
120
36067
1/8
เด็กชายสิรภพ มีเพียร
121
36068
1/8
เด็กชายทยุติธร นวลวัฒน์
122
36098
1/9
เด็กชายกฤษฏิ์ หัตถพลาเมธ
123
36099
1/9
เด็กชายจิรชยุตม์ เพ็งสุวรรณ
124
36100
1/9
เด็กชายตะวันฤทธิ์ ศรีอ่วม
125
36102
1/9
เด็กชายปรมัตถุ ศักดิ์แก้ว
126
36103
1/9
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว
127
36104
1/9
เด็กชายภคพล ช้างทรัพย์
128
36105
1/9
เด็กชายภวินท์ ไทยราช
129
36106
1/9
เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล
130
36107
1/9
เด็กชายศุกลวัฒน์ ขันสิทธิ์
131
36108
1/9
เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา
132
36138
1/10
เด็กชายเตชินท์ นาคทองกุล
133
36139
1/10
เด็กชายธนกฤต ชนะเพชร
134
36140
1/10
เด็กชายนิติ ชูศักดิ์
135
36141
1/10
เด็กชายพนัตธร ทิพย์ประชาบาล
136
36142
1/10
เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น
137
36143
1/10
เด็กชายรัฐพล หมั่นเพียร
138
36145
1/10
เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย
139
36146
1/10
เด็กชายศุขศรุษณ์ อรุณเลิศวณิชชา
140
36163
1/11
เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์ประชา
141
36167
1/11
เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ
142
36169
1/11
เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว
143
36170
1/11
เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง
144
36171
1/11
เด็กชายปภังกร นาคขวัญ
145
36173
1/11
เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย
146
36174
1/11
เด็กชายฟีนิกซ์​ แรมซีย์ กริ๊กกส์
147
36175
1/11
เด็กชายภาสวิชญ์ เลี้ยงมณีกุล
148
36177
1/11
เด็กชายรัฐพร นครไชย
149
36178
1/11
เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์
150
36179
1/11
เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม
151
36180
1/11
เด็กชายกฤติน แสงแก้ว
152
36203
1/12
เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต
153
36204
1/12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ศักดา
154
36205
1/12
เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง
155
36206
1/12
เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม
156
36207
1/12
เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์
157
36208
1/12
เด็กชายธัญชนิต เลี้ยงจรูญรัตน์
158
36209
1/12
เด็กชายธันวา คล้ายปักษี
159
36211
1/12
เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์
160
36216
1/12
เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง
161
36217
1/12
เด็กชายอินทัช ศรีโรจน์
162
36218
1/12
เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว
163
36220
1/12
เด็กชายวรกวี วรรณเต็ม
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี