รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 139 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33023
3/1
เด็กชายณัฐชนน รอดอินทร์
2
33024
3/1
เด็กชายธนภัทร วรรณเต็ม
3
33026
3/1
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4
33029
3/1
เด็กชายพิสิฐ ศีริรักษ์
5
33030
3/1
เด็กชายพีรณัฐ พวงแก้ว
6
33031
3/1
เด็กชายพีรภัทร อินโท
7
33035
3/1
เด็กชายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
8
33036
3/1
เด็กชายวิศวะ ศรเกลี้ยง
9
33038
3/1
เด็กชายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
10
33040
3/1
เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
11
32982
3/2
เด็กชายอดิศักดิ์ เทพเลื่อน
12
32975
3/2
เด็กชายกิตติธัช ภูมิรินทร์
13
32976
3/2
เด็กชายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
14
32977
3/2
เด็กชายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
15
32978
3/2
เด็กชายชนน์ชนก จินตนะ
16
32979
3/2
เด็กชายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
17
32980
3/2
เด็กชายณัฐธินาพล พรหมทอง
18
32981
3/2
เด็กชายดุจนที สุรินทร์
19
32984
3/2
เด็กชายธนบดี สมบูรณ์
20
32985
3/2
เด็กชายธีรธัต เลขะฉัน
21
32986
3/2
เด็กชายธีระศักดิ์ หนูทอง
22
32987
3/2
เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรชลคราม
23
32989
3/2
เด็กชายพรหมพชร พันธุ
24
32990
3/2
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
25
32992
3/2
เด็กชายภัคคภูมิ จินดาเดช
26
32993
3/2
เด็กชายภูตะวัน พันธรักษ์
27
32927
3/3
เด็กชายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
28
32928
3/3
เด็กชายชัยวัฒน์ การอรชัย
29
32929
3/3
เด็กชายชาคริต เพชรแก้ว
30
32930
3/3
เด็กชายทิฐิพล วรรณดี
31
32931
3/3
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย เนตรนพรัตน์
32
32932
3/3
เด็กชายเตชินท์ แก้วศรี
33
32933
3/3
เด็กชายธนกร ยอดดนตรี
34
32935
3/3
เด็กชายนวพล โกละกะ
35
32936
3/3
เด็กชายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
36
32937
3/3
เด็กชายนาธาร โซ่โดม
37
32938
3/3
เด็กชายปณพัฒน์ สุขเจริญ
38
32940
3/3
เด็กชายพิพัฒภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
39
32941
3/3
เด็กชายรัชชานนท์ พงศ์พรหม
40
32942
3/3
เด็กชายวรัญญู จันทร์หนู
41
32943
3/3
เด็กชายวัทธิกร ศรีทอง
42
32945
3/3
เด็กชายสิทธิพร อร่ามเมฆ
43
32946
3/3
เด็กชายอธิเดช ประทานทรง
44
32880
3/4
เด็กชายกรกฤต นาคกุล
45
32881
3/4
เด็กชายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
46
32882
3/4
เด็กชายโกเมน ศรีสวัสดิ์
47
32883
3/4
เด็กชายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
48
32884
3/4
เด็กชายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
49
32885
3/4
เด็กชายฉัตรดนัย ฉิมปลอด
50
32886
3/4
เด็กชายชนวีร์ อินทชาติ
51
32887
3/4
เด็กชายชยาพล นวลกลับ
52
32888
3/4
เด็กชายธนชล พรหมประกาย
53
32889
3/4
เด็กชายธรรมนาถ ไชยชนะ
54
32890
3/4
เด็กชายนภเกตน์ ศรีนาคนิล
55
32892
3/4
เด็กชายปรินทร ทิพย์นุรักษ์
56
32893
3/4
เด็กชายปุณยวีร์ สนธิยา
57
32894
3/4
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
58
32895
3/4
เด็กชายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
59
32896
3/4
เด็กชายภูริภัทร เกษมสุข
60
32899
3/4
เด็กชายศุภณัฐ ภักดีพรหม
61
32900
3/4
เด็กชายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
62
32834
3/5
เด็กชายณภัทร ก่อณิชกุล
63
32835
3/5
เด็กชายธนโชติ พุ่มนึก
64
32836
3/5
เด็กชายธนทัต หนูยศ
65
32837
3/5
เด็กชายธัญยธรณ์ นามกร
66
32838
3/5
เด็กชายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
67
32839
3/5
เด็กชายพงศ์พสิน ทองสลัก
68
32840
3/5
เด็กชายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
69
32841
3/5
เด็กชายพีรณัฐ บุตรพรม
70
32842
3/5
เด็กชายพีรดนย์ ทองใหญ่
71
32843
3/5
เด็กชายภัทรภน คงรอด
72
32844
3/5
เด็กชายภูริภัทร สมบัติทอง
73
32846
3/5
เด็กชายเมธัส จำปาบุญ
74
32849
3/5
เด็กชายวีรภัทร เกิดแก้ว
75
32850
3/5
เด็กชายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
76
32851
3/5
เด็กชายศิวัช ดงราษี
77
32853
3/5
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุรินทร์โกษฐ์
78
32786
3/6
เด็กชายจักรี พรหมเมฆ
79
32788
3/6
เด็กชายชยพล ณ ลำปาง
80
32789
3/6
เด็กชายไชยพัฒน์ เพชรมณี
81
32790
3/6
เด็กชายณภัทร หิรัญเรือง
82
32791
3/6
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดห่วง
83
32794
3/6
เด็กชายเปรมธนา นวลรัฒน์
84
32795
3/6
เด็กชายภาคภูมิ แดงมา
85
32797
3/6
เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
86
32798
3/6
เด็กชายโลเรนโซ่ ลาริซซ่า
87
32799
3/6
เด็กชายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
88
32800
3/6
เด็กชายศุภวิชญ์ สงพราหมณ์
89
32801
3/6
เด็กชายสรยุทธ ช่วยสุข
90
32802
3/6
เด็กชายสิน การอรชัย
91
32803
3/6
เด็กชายสุชาครีย์ เสือนวล
92
33809
3/6
เด็กชายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
93
32754
3/7
เด็กชายกฤตกร จิตต์กำแหง
94
32755
3/7
เด็กชายกฤตินันท์ รักษ์แดง
95
32756
3/7
เด็กชายณัฐภัทร วัฒนานนท์
96
32757
3/7
เด็กชายนระบดี รอดพันธ์ชู
97
32759
3/7
เด็กชายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
98
32760
3/7
เด็กชายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
99
32761
3/7
เด็กชายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
100
32762
3/7
เด็กชายสุทธิภัทร แสงภิบาล
101
32763
3/7
เด็กชายสุเมธัส จันทร์ปาน
102
32764
3/7
เด็กชายอัครัช สุขเจริญ
103
32765
3/7
เด็กชายไอแซ็คป์ ทรูเลิฟ ไอซิส ยมพุก
104
32722
3/8
เด็กชายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
105
32723
3/8
เด็กชายชญาวุช ทองเต็ม
106
32724
3/8
เด็กชายธนกร ใจซื่อ
107
32725
3/8
เด็กชายธีรภัทร ก๋งหมึง
108
32726
3/8
เด็กชายนรงชัย ชัยคง
109
32727
3/8
เด็กชายปวริศ ลอยใหม่
110
32728
3/8
เด็กชายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
111
32729
3/8
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
112
32730
3/8
เด็กชายวชิร ไพเราะ
113
32731
3/8
เด็กชายศิวกร มนต์เลี้ยง
114
32732
3/8
เด็กชายสิริกร พลภักดี
115
32733
3/8
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนพินัย
116
32687
3/9
เด็กชายกฤษกร รัตนชัย
117
32688
3/9
เด็กชายชนะชัย คินธร
118
32689
3/9
เด็กชายชนาธิป โชติสิงห์
119
32690
3/9
เด็กชายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
120
32691
3/9
เด็กชายธนพล อินทรวารี
121
32692
3/9
เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
122
32693
3/9
เด็กชายปุณณัตถ์ นาคทาย
123
32694
3/9
เด็กชายปุณยธร รัตนรัตน์
124
32697
3/9
เด็กชายพีรณัฐ เกื้อสกุล
125
32698
3/9
เด็กชายรามเมศ รักเรือง
126
32699
3/9
เด็กชายวิณัฐพล บำรุง
127
32700
3/9
เด็กชายศุภกร เดี่ยววานิช
128
32650
3/10
เด็กชายคามิน ทองหล่อ
129
32651
3/10
เด็กชายณภัทร ชูมณี
130
32652
3/10
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
131
32653
3/10
เด็กชายธนนันท์ ศรีธนสาร
132
32654
3/10
เด็กชายธนภัทร เย็นแจ่ม
133
32656
3/10
เด็กชายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
134
32657
3/10
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
135
32659
3/10
เด็กชายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
136
32660
3/10
เด็กชายวรากร ศรีทองคำ
137
32661
3/10
เด็กชายอนรรฆ อินทรักษ์
138
32614
3/11
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
139
32617
3/11
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี