รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 138 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33023
3/1
นายณัฐชนน รอดอินทร์
2
33024
3/1
นายธนภัทร วรรณเต็ม
3
33026
3/1
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
4
33029
3/1
เด็กชายพิสิฐ ศีริรักษ์
5
33030
3/1
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
6
33031
3/1
เด็กชายพีรภัทร อินโท
7
33035
3/1
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
8
33036
3/1
นายวิศวะ ศรเกลี้ยง
9
33038
3/1
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
10
33040
3/1
เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
11
32982
3/2
เด็กชายอดิศักดิ์ เทพเลื่อน
12
32975
3/2
นายกิตติธัช ภูมิรินทร์
13
32976
3/2
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
14
32977
3/2
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
15
32978
3/2
เด็กชายชนน์ชนก จินตนะ
16
32979
3/2
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
17
32980
3/2
นายณัฐธินาพล พรหมทอง
18
32981
3/2
เด็กชายดุจนที สุรินทร์
19
32984
3/2
เด็กชายธนบดี สมบูรณ์
20
32985
3/2
นายธีรทัต เลขะฉัน
21
32986
3/2
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
22
32987
3/2
เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรชลคราม
23
32989
3/2
นายพรหมพชร พันธุ
24
32990
3/2
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
25
32992
3/2
นายภัคคภูมิ จินดาเดช
26
32993
3/2
นายภูตะวัน พันธรักษ์
27
32927
3/3
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
28
32928
3/3
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
29
32929
3/3
เด็กชายชาคริต เพชรแก้ว
30
32930
3/3
เด็กชายทิฐิพล วรรณดี
31
32931
3/3
นายดุจนที สุรินทร์
32
32932
3/3
เด็กชายเตชินท์ แก้วศรี
33
32933
3/3
นายธนกร ยอดดนตรี
34
32935
3/3
นายนวพล โกละกะ
35
32936
3/3
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
36
32937
3/3
นายนาธาร โซ่โดบ
37
32938
3/3
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
38
32940
3/3
นายพิพัฒน์ภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
39
32941
3/3
เด็กชายรัชชานนท์ พงศ์พรหม
40
32942
3/3
นายวรัญญู จันทร์หนู
41
32945
3/3
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
42
32946
3/3
เด็กชายอธิเดช ประทานทรง
43
32880
3/4
นายกรกฤต นาคกุล
44
32881
3/4
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
45
32882
3/4
นายโกเมน ศรีสวัสดิ์
46
32883
3/4
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
47
32884
3/4
นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
48
32885
3/4
เด็กชายฉัตรดนัย ฉิมปลอด
49
32886
3/4
นายชนวีร์ อินทชาติ
50
32887
3/4
เด็กชายชยาพล นวลกลับ
51
32888
3/4
นายธนชล พรหมประกาย
52
32889
3/4
นายธรรมนาถ ไชยชนะ
53
32890
3/4
เด็กชายนภเกตน์ ศรีนาคนิล
54
32892
3/4
เด็กชายปรินทร ทิพย์นุรักษ์
55
32893
3/4
เด็กชายปุณยวีร์ สนธิยา
56
32894
3/4
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
57
32895
3/4
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
58
32896
3/4
เด็กชายภูริภัทร เกษมสุข
59
32899
3/4
นายศุภณัฐ ภักดีพรหม
60
32900
3/4
นายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ
61
32834
3/5
เด็กชายณภัทร ก่อณิชกุล
62
32835
3/5
นายธนโชติ พุ่มนึก
63
32836
3/5
นายธนทัต หนูยศ
64
32837
3/5
นายธัญยธรณ์ นามกร
65
32838
3/5
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
66
32839
3/5
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
67
32840
3/5
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
68
32841
3/5
นายพีรณัฐ บุตรพรม
69
32842
3/5
เด็กชายพีรดนย์ ทองใหญ่
70
32843
3/5
นายภัทรภณ คงรอด
71
32844
3/5
นายภูริภัทร สมบัติทอง
72
32846
3/5
นายเมธัส จำปาบุญ
73
32849
3/5
เด็กชายวีรภัทร เกิดแก้ว
74
32850
3/5
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
75
32851
3/5
เด็กชายศิวัช ดงราษี
76
32853
3/5
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุรินทร์โกษฐ์
77
32786
3/6
นายจักรี พรหมเมฆ
78
32788
3/6
นายชยพล ณ ลำปาง
79
32789
3/6
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
80
32790
3/6
นายณภัทร หิรัญเรือง
81
32791
3/6
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
82
32794
3/6
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
83
32795
3/6
เด็กชายภาคภูมิ แดงมา
84
32797
3/6
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
85
32798
3/6
เด็กชายโลเรนโซ่ ลาริซซ่า
86
32799
3/6
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
87
32800
3/6
เด็กชายศุภวิชญ์ สงพราหมณ์
88
32801
3/6
นายสรยุทธ ช่วยสุข
89
32802
3/6
เด็กชายสิน การอรชัย
90
32803
3/6
เด็กชายสุชาครีย์ เสือนวล
91
33809
3/6
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
92
32754
3/7
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
93
32755
3/7
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
94
32756
3/7
นายณัฐภัทร สุขห่อ
95
32757
3/7
นายนระบดี รอดพันธ์ชู
96
32759
3/7
นายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
97
32760
3/7
นายปุณณัตถ์ ทองพริ้ม
98
32761
3/7
นายสิริวิชญ์ ทองอ่อน
99
32762
3/7
เด็กชายสุทธิภัทร แสงภิบาล
100
32763
3/7
นายสุเมธัส จันทร์ปาน
101
32764
3/7
นายอัครัช สุขเจริญ
102
32765
3/7
เด็กชายไอแซ็คป์ ทรูเลิฟ ไอซิส ยมพุก
103
32722
3/8
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
104
32723
3/8
นายชญาวุช ทองเต็ม
105
32724
3/8
นายธนกร ใจซื่อ
106
32725
3/8
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
107
32726
3/8
นายนรงชัย ชัยคง
108
32727
3/8
เด็กชายปวริศ ลอยใหม่
109
32728
3/8
นายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
110
32729
3/8
นายพงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่
111
32730
3/8
นายวชิร ไพเราะ
112
32731
3/8
เด็กชายศิวกร มนต์เลี้ยง
113
32732
3/8
นายสิริกร พลภักดี
114
32733
3/8
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนพินัย
115
32687
3/9
นายกฤษกร รัตนชัย
116
32688
3/9
นายชนะชัย คินธร
117
32689
3/9
นายชนาธิป โชติสิงห์
118
32690
3/9
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
119
32691
3/9
นายธนพล อินทรวารี
120
32692
3/9
เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
121
32693
3/9
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
122
32694
3/9
นายปุณยธร รัตนรัตน์
123
32697
3/9
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
124
32698
3/9
นายรามเมศ รักเมือง
125
32699
3/9
นายวิณัฐพล บำรุง
126
32700
3/9
นายศุภกร เดี่ยววานิช
127
32650
3/10
นายคามิน ทองหล่อ
128
32651
3/10
นายณภัทร ชูมณี
129
32652
3/10
นายณัฐพล ไทยเกิด
130
32653
3/10
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
131
32654
3/10
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
132
32656
3/10
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
133
32657
3/10
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
134
32659
3/10
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
135
32660
3/10
นายวรากร ศรีทองคำ
136
32661
3/10
นายอนรรฆ อินทรักษ์
137
32614
3/11
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
138
32617
3/11
เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี