รายงานกิจกรรม

ปีการศึกษา
/
ม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2/2561
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ลูกเสือเสนา
จำนวนทั้งหมด 148 คน

พิมพ์รายชื่อ
ลำดับ
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
ชื่อ-สกุล
1
33231
2/1
เด็กชายกฤติศักดิ์ สุขพร
2
33232
2/1
เด็กชายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
3
33234
2/1
เด็กชายกิตติพศ ไพฑูรย์
4
33235
2/1
เด็กชายคฤพล เทียบคุณ
5
33236
2/1
เด็กชายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
6
33237
2/1
เด็กชายฉัตรภัทร สรเดช
7
33238
2/1
เด็กชายชูศักดิ์ น้อยสันโดด
8
33240
2/1
เด็กชายณัฐพล คุณซื่อ
9
33241
2/1
เด็กชายเตชินท์ รัตนวงศ์
10
33243
2/1
เด็กชายธนภักดิ์ ชวะพงษ์
11
33244
2/1
เด็กชายปฏิภาณ ไชยพันธ์
12
33246
2/1
เด็กชายพงศธร สมุติรัมย์
13
33247
2/1
เด็กชายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
14
33248
2/1
เด็กชายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
15
33249
2/1
เด็กชายรัฐพล ชิตินทร
16
33250
2/1
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
17
33279
2/1
เด็กชายกฤติกานต์ สุขพร
18
33297
2/1
เด็กชายอนุสรณ์ คงราช
19
33281
2/2
เด็กชายชยพล จินดา
20
33282
2/2
เด็กชายชริน บัวพา
21
33284
2/2
เด็กชายธนดล สุวพรหม
22
33285
2/2
เด็กชายธัญธร ชัยกิมานนท์
23
33287
2/2
เด็กชายผองชน แขอุดม
24
33290
2/2
เด็กชายภัคพล เผือกเดช
25
33291
2/2
เด็กชายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
26
33292
2/2
เด็กชายมังกร พึ่งชาติ
27
33293
2/2
เด็กชายศตายุ ศรีช่วย
28
33296
2/2
เด็กชายอธิภัทร วัฑฒนายน
29
33298
2/2
เด็กชายอรรถพล สอนศรีไหม
30
33318
2/2
เด็กชายวริทธิ์พล เทพจินดา
31
33327
2/3
เด็กชายจิรภาส โกสินญวงศ์
32
33328
2/3
เด็กชายจิรเมธ หนูโนต
33
33329
2/3
เด็กชายดลภาค ชมพูห้อย
34
33330
2/3
เด็กชายธนวัฒน์ สนธิช่วย
35
33331
2/3
เด็กชายธนาธร บรรณสิทธิ์
36
33332
2/3
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองประดู่
37
33333
2/3
เด็กชายนราวิชญ์ เมืองรมย์
38
33334
2/3
เด็กชายนันทภพ เจตนา
39
33335
2/3
เด็กชายพันธวัช ลำไย
40
33336
2/3
เด็กชายพีระวิชญ์ บุญสิน
41
33337
2/3
เด็กชายไพศาล สมบูรณ์
42
33338
2/3
เด็กชายภูริณัฐ ทองมาก
43
33339
2/3
เด็กชายภูริภัทร วัฒนานนท์
44
33341
2/3
เด็กชายเมธัส รอดภัย
45
33342
2/3
เด็กชายรวินันท์ สุวิสุทธิ์
46
33343
2/3
เด็กชายราชวัลลภ เรืองงาม
47
33344
2/3
เด็กชายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์
48
33345
2/3
เด็กชายศุภกร วิสมิตะนันท์
49
33346
2/3
เด็กชายสุพจน์ พัฒน์เวช
50
33375
2/4
เด็กชายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
51
33376
2/4
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัชวา
52
33377
2/4
เด็กชายเจษฎา น้อยแนม
53
33378
2/4
เด็กชายชาญวาทิกฐ์ ชูส่งแสง
54
33379
2/4
เด็กชายชุติพนธ์ คชสิทธิ์
55
33380
2/4
เด็กชายธนกฤต พุ่มฤกษ์
56
33381
2/4
เด็กชายธนกฤต อินทรเทพ
57
33382
2/4
เด็กชายนทีกานต์ เพชรสว่าง
58
33383
2/4
เด็กชายนัชชานนท์ คิดเหมาะ
59
33384
2/4
เด็กชายบรรณวัชร บำรุง
60
33385
2/4
เด็กชายเบญจมินทร์ ไกรทอง
61
33386
2/4
เด็กชายปัณวัฒน์ คชสิทธิ์
62
33387
2/4
เด็กชายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์
63
33388
2/4
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เรือง
64
33389
2/4
เด็กชายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
65
33391
2/4
เด็กชายศุภชัย เดวิเลาะ
66
33392
2/4
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญรอด
67
33393
2/4
เด็กชายสุริยพงค์ บุญชู
68
33394
2/4
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
69
33423
2/5
เด็กชายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม
70
33426
2/5
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร
71
33427
2/5
เด็กชายคณิติน เหมือนทองมาก
72
33428
2/5
เด็กชายจิรายุ เชษขุนทด
73
33430
2/5
เด็กชายธนกร ไทยเกิด
74
33431
2/5
เด็กชายธนกฤต ชูเจริญ
75
33432
2/5
เด็กชายธนพงศ์ เมืองดี
76
33434
2/5
เด็กชายพิชญ์ยุทธ ยุทธวารี
77
33437
2/5
เด็กชายวรพล ศุกร์ดีวรรณ
78
33439
2/5
เด็กชายศุภณัฐ จรูญพงศ์
79
33440
2/5
เด็กชายสถาพร ชำนาญเวช
80
33441
2/5
เด็กชายสรวิชญ์ พงศ์วสา
81
33442
2/5
เด็กชายอธิภัทร ทองทิพย์
82
33471
2/6
เด็กชายจักรพล จุ้ยรอด
83
33472
2/6
เด็กชายณัชพล บุญชรัตน์
84
33473
2/6
เด็กชายณัฐนนท์ ใจเด็ด
85
33475
2/6
เด็กชายธนกฤต ภักดีไทย
86
33476
2/6
เด็กชายนลธวัช ใจสุข
87
33477
2/6
เด็กชายปราชญ์ โถวรุ่งเรือง
88
33479
2/6
เด็กชายพงศธร โรยร่วง
89
33480
2/6
เด็กชายพัชรพล โอภาโส
90
33481
2/6
เด็กชายพิทักษ์สิทธิ์ จุลวรรณา
91
33483
2/6
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพชรเรียง
92
33484
2/6
เด็กชายมูฮัยมิน หะมะ
93
33486
2/6
เด็กชายศักดิโชติ ใจรัก
94
33487
2/6
เด็กชายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์
95
33489
2/6
เด็กชายคณิน ปานยืน
96
33703
2/6
เด็กชายฐิติพงศ์ เมืองนิล
97
33704
2/6
เด็กชายธีรภัทร ทองเนื้อสุข
98
33705
2/6
เด็กชายเสมอธรรศ ดำสุวรรณ
99
33707
2/6
เด็กชายเวชพิสิฐ บุญชู
100
33520
2/7
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์
101
33522
2/7
เด็กชายนัทวิชญ์ ทิศพ่วน
102
33529
2/7
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
103
33560
2/8
เด็กชายปวี เปียประจำชน
104
33561
2/8
เด็กชายพณิชพล มากมี
105
33562
2/8
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์
106
33563
2/8
เด็กชายภีม เรืองศรี
107
33564
2/8
เด็กชายวัชรวิชญ์ นฤมิตร
108
33593
2/9
เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พันธุ์วิทยากูล
109
33595
2/9
เด็กชายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง
110
33597
2/9
เด็กชายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
111
33598
2/9
เด็กชายณฐกร สิกขวัฒน์
112
33600
2/9
เด็กชายธนาคม ศรีชาย
113
33601
2/9
เด็กชายบวรภัค หลักชัย
114
33603
2/9
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์
115
33604
2/9
เด็กชายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
116
33630
2/10
เด็กชายกวินท์ จงขจรพงษ์
117
33631
2/10
เด็กชายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
118
33632
2/10
เด็กชายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
119
33633
2/10
เด็กชายธีรพล นาคประดิษฐ์
120
33634
2/10
เด็กชายธีรศักดิ์ นาคประดิษฐ์
121
33635
2/10
เด็กชายนฤเบศถ์ สงพรหม
122
33636
2/10
เด็กชายนิติภูมิ ศักดา
123
33637
2/10
เด็กชายปณธร คงจร
124
33638
2/10
เด็กชายพชรพล เกตุแก้ว
125
33639
2/10
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
126
33640
2/10
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี
127
33641
2/10
เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมใหญ่
128
33642
2/10
เด็กชายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
129
33643
2/10
เด็กชายศุภวิชญ์ ยิ่งยง
130
33645
2/10
เด็กชายแสงชัย ทวีศิลป์
131
33646
2/10
เด็กชายอธิยุต อติชาตพงษ์สุข
132
33647
2/10
เด็กชายอภิชาติ นามนวล
133
33245
2/11
เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
134
33666
2/11
เด็กชายกฤติน นพคุณ
135
33668
2/11
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
136
33669
2/11
เด็กชายณัฐชนน อ่วมสกุล
137
33671
2/11
เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
138
33672
2/11
เด็กชายนนทกร กรงไกรจักร์
139
33673
2/11
เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
140
33674
2/11
เด็กชายนฤภัทร สุขเจริญ
141
33675
2/11
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยองใย
142
33676
2/11
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ
143
33678
2/11
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
144
33679
2/11
เด็กชายภวัต เพ็งมรดก
145
33680
2/11
เด็กชายภาสกร ศรีลาเทพย์
146
33681
2/11
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
147
33682
2/11
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล
148
33683
2/11
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี