กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2/2564

ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
529
529
ม.2
472
466
ม.3
458
 
1,459
317
109
110
197
155
107
995
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี