กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2/2563

ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
470
473
ม.2
461
ม.3
405
401
 
1,336
273
95
97
188
126
95
874
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี