กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 1/2563

ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
471
473
ม.2
461
0
ม.3
406
402
 
1,338
273
95
97
189
126
95
875
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี