กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2/2562

ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
452
0
ม.2
416
411
ม.3
485
442
 
1,353
265
97
81
197
122
91
853
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี