กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2/2561

ระดับชั้น
จำนวนรวม
ลส
ลสอ
นน
ยว
บพ
นนอ
รวม
ม.1
413
411
ม.2
485
442
ม.3
460
448
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี