โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Pre-M.4)

ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศผลคะแนนสอบ

ขั้นตอนการสมัคร

》 1. ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร ค่าสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ 250 บาท
》 2. กรอกข้อมูลการสมัคร อัพโหลดรูปสลิปการชำระค่าสมัครและรูปประจำตัว
》 3. เมื่อทางโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัครและจัดห้องสอบเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบบัตรประจำตัวผู้สมัคร(ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ)
*** สำหรับนักเรียนที่รูปประจำตัวไม่สมบูรณ์ เช่น รูปเอียงผิดด้าน หรือใช้รูปอื่นใดที่ไม่ใช่รูปนักเรียน เป็นต้น
ให้นักเรียนใช้รูปถ่ายประจำตัวนักเรียน ติดทับแทนที่รูปประจำตัวที่ไม่สมบูรณ์
ระเบียบการ ติดต่อสอบถาม

ตารางสอบ

ตารางสอบ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 เวลาสอบ
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
08.30 - 10.30 น.
120 นาที
คณิตศาสตร์
10.40 - 11.40 น.
60 นาที
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
พักกลางวัน
12.30 – 14.00 น.
90 นาที
วิทยาศาสตร์
14.15 – 15.45 น.
90 นาที
ภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการรับสมัครทดสอบ

ปฏิทิน
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
9 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
-ชำระเงินค่าสมัครทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ(Pre ม.4)
ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี

807-0-98793-6

ชื่อบัญชี นางเกสร ช่วยนุกูล และ
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง และ
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62
-ตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร
6 ม.ค. 63
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
12 ม.ค. 63
ทดสอบ
17 ม.ค. 63
ประกาศผลการทดสอบ