สถิติพบของ

เดือน
เลือกปีการศึกษา
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
พบของ
ลำดับ
ประเภท
แจ้งพบ
รับคืนแล้ว
1
ทรัพย์สิน
-
-
2
เครื่องประดับ
-
-
3
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
-
-
4
อุปกรณ์การเรียน
-
-
5
บัตร
-
-
6
อื่นๆ
-
-