รายการแจ้งของหาย


จำนวน 14 รายการ
ของหาย
ลำดับ
รายการ
ผู้แจ้งหาย
ม.
วันที่หาย
สถานะ
เลือก
1
กระเป๋านักเรียน
/
17 ก.พ. 64
2
เงิน
เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์ ศรีทองคำ
2/2
8 ธ.ค. 63
3
เงิน
นางสาววชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
5/4
1 ก.ย. 63
4
เงิน
นายสุทธิชัย นามลา
4/8
15 ก.ย. 63
5
เงิน
/
5 ส.ค. 63
6
เงิน
นางสาวสุพรรษา จิตรมุ่ง
5/11
5 ส.ค. 63
7
เงิน
เด็กชายศิวัฒม์ ทิพย์พิมล
3/1
5 ส.ค. 63
8
เงิน
เด็กหญิงณัฐพร ด้วงเชี่ยว
3/5
5 ส.ค. 63
9
เงิน
เด็กหญิงณิชกานต์ พันชาติ
3/3
23 ก.ค. 63
10
เงิน
เด็กหญิงอรนลิน พรมทัน
2/1
21 ก.ค. 63
11
เงิน
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
6/11
20 ก.ค. 63
12
เงิน
เด็กชายกิตติพศ วรมาศกุล
2/10
3 ก.ค. 63
13
กระเป๋าเงิน
/
1 ก.ค. 63
14
กระเป๋าเงิน
/
1 ก.ค. 63
ลำดับ
รายการ
ผู้แจ้งหาย
ม.
วันที่หาย
สถานะ
เลือก