รายการพบของ


จำนวน 191 รายการ
พบของ
ลำดับ
รายการ
ผู้แจ้งพบ
ม.
วันที่พบ
สถานะ
เลือก
1
เงิน
นางสาวนันฑิตา สุราราษฎร์
5/3
8 มี.ค. 64
2
เงิน
นางสาวฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
5/7
5 มี.ค. 64
3
เงิน
/
9 ก.พ. 64
4
สร้อยข้อมือ
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
2/7
24 ก.พ. 64
5
เงิน
เด็กหญิงกัญธิดา ศิริเมือง
2/11
23 ก.พ. 64
6
เงิน
นางสาวหทัยภัทร ฤทธิเพชร
5/1
23 ก.พ. 64
7
เงิน
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
6/11
23 ก.พ. 64
8
เงิน
นางสาวภัคจิรา ทองทา
4/6
23 ก.พ. 64
9
เงิน
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิแย้ม
2/6
22 ก.พ. 64
10
เงิน
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
3/7
22 ก.พ. 64
11
เงิน
นางสาวสุมิตา เจนสมุทร
5/6
19 ก.พ. 64
12
กระเป๋าเงิน
นายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
5/1
18 ก.พ. 64
13
เงิน
นายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
4/10
17 ก.พ. 64
14
เงิน
นางสาวพิชญ์สินี เพชรหับ
5/6
17 ก.พ. 64
15
เงิน
เด็กหญิงณัฐพร ด้วงเชี่ยว
3/5
17 ก.พ. 64
16
เงิน
เด็กชายกษิดิ์เดช หวามา
3/5
17 ก.พ. 64
17
เงิน
นางสาววรัชยา หนูคงนุ้ย
6/9
16 ก.พ. 64
18
เงิน
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
6/9
16 ก.พ. 64
19
เงิน
นายเมธาสิทธิ์ บุญแทน
6/4
8 มี.ค. 64
20
เงิน
นางสาวสิริมา สาระคง
5/6
16 ก.พ. 64
21
เงิน
เด็กหญิงวริศรา สุประดิษฐ์
2/10
10 ก.พ. 64
22
เงิน
เด็กหญิงกมลชนก หนูปลอด
2/3
15 ก.พ. 64
23
เงิน
เด็กชายณัชฐ์ภัคทร์ รักกะเปา
2/7
9 ก.พ. 64
24
กุญแจรถ
นางสาวบัณฑิตา ทองมงคล
5/12
8 ก.พ. 64
25
กุญแจรถ
นางสาวกนกพิชญ์ อภิชล
5/12
8 ก.พ. 64
26
กุญแจรถ
นางสาวพิชญาภัค หวามา
5/12
3 ก.พ. 64
27
เงิน
นายธิติวุฒิ ทรรศนกุลพันธ์
5/4
3 ก.พ. 64
28
เงิน
นายนลธวัช ใจสุข
5/4
3 ก.พ. 64
29
เงิน
เด็กชายศุภณัฐ ทองคลอด
3/5
3 ก.พ. 64
30
เงิน
เด็กชายกษิดิ์เดช หวามา
3/5
3 ก.พ. 64
31
เงิน
นายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
5/4
3 ก.พ. 64
32
เงิน
เด็กชายชินดนัย รัตนะ
2/6
2 ก.พ. 64
33
กระเป๋าเงิน
เด็กหญิงอารียา สองเมือง
2/3
1 ก.พ. 64
34
เงิน
นายกันตพงศ์ แก้วเหมือน
5/2
1 ก.พ. 64
35
เงิน
นายสุวรัตน์ จิตราภิรมย์
5/2
9 ม.ค. 64
36
บัตรเคบิต
เด็กชายธนเดช เดชนะ
2/3
1 ก.พ. 64
37
บัตรเคบิต
นางสาวพิชญาภัค หวามา
5/12
29 ม.ค. 64
38
เงิน
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
6/2
28 ม.ค. 64
39
เงิน
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
6/6
28 ม.ค. 64
40
เงิน
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
6/6
28 ม.ค. 64
41
เงิน
นางสาวนันท์นภัส ช่วยรอด
5/6
27 ม.ค. 64
42
เงิน
นางสาวพิชญาภัค หวามา
5/12
9 ม.ค. 64
43
เงิน
นางสาวณิชาภา เจริญสินปัญญา
5/2
21 ม.ค. 64
44
เงิน
เด็กหญิงปวริศา อดทน
2/5
21 ม.ค. 64
45
เงิน
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีเนียม
3/2
19 ม.ค. 64
46
นาฬิกา
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
3/6
30 ธ.ค. 63
47
หูฟัง
นางสาวยมลพร ชุมสุข
5/11
30 ธ.ค. 63
48
เงิน
นางสาวนฤภร สรรพคง
4/7
9 ธ.ค. 63
49
โทรศัพท์
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
5/3
29 ธ.ค. 63
50
บัตรประชาชน
นายกนกพล สำเภาทอง
5/9
29 ธ.ค. 63
51
เงิน
นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
4/11
28 ธ.ค. 63
52
เงิน
นางสาวภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
4/10
25 ธ.ค. 63
53
เงิน
/
25 ธ.ค. 63
54
เงิน
นายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
5/8
9 ธ.ค. 63
55
เงิน
นางสาวศิริภัสสร ด้วงทองเเก้ว
5/2
25 ธ.ค. 63
56
กระเป๋าเงิน
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
6/5
24 ธ.ค. 63
57
เงิน
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
6/6
24 ธ.ค. 63
58
เงิน
เด็กหญิงกนกวรรณ จตุรทิพประดับ
2/10
23 ธ.ค. 63
59
เงิน
นางสาวนันท์ชพร พรมทัน
5/6
18 ธ.ค. 63
60
กุญแจรถ
นายเตชินท์ รัตนวงศ์
5/11
7 ธ.ค. 63
61
เงิน
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
3/4
8 ธ.ค. 63
62
เงิน
/
12 ธ.ค. 63
63
เงิน
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
6/6
16 ธ.ค. 63
64
เงิน
เด็กหญิงเกตณิกา ยศหมึก
3/1
16 ธ.ค. 63
65
เงิน
เด็กหญิงกชกร วิเมศ
2/6
14 ธ.ค. 63
66
เงิน
/
14 ธ.ค. 63
67
เงิน
เด็กหญิงเกตณิกา ยศหมึก
3/1
9 ธ.ค. 63
68
เงิน
เด็กหญิงสุประวีณ์ สมบัติ
3/1
9 ธ.ค. 63
69
เงิน
เด็กหญิงณัฐชยา ชัชวาลย์
2/1
9 ธ.ค. 63
70
เงิน
เด็กหญิงณัฐชยา ชัชวาลย์
2/1
7 ธ.ค. 63
71
เงิน
เด็กชายพสิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3/4
7 ธ.ค. 63
72
เงิน
เด็กหญิงเกศสุดา รอดภัย
2/4
3 ธ.ค. 63
73
เงิน
นางสาวธัญวรัตม์ สายบัว
5/7
12 ธ.ค. 63
74
เงิน
นางสาวนฤภร ชาวประทุม
5/7
8 ธ.ค. 63
75
เงิน
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
6/1
8 ธ.ค. 63
76
โทรศัพย์
/
1 ธ.ค. 63
77
เงิน
นางสาวพัชราภรณ์ ใจทัศน์
5/7
1 ธ.ค. 63
78
เงิน
นางสาวศศิประภา สงเคราะห์
5/7
1 ธ.ค. 63
79
เงิน
นายกล้า พรหมเจือ
4/4
2 พ.ย. 63
80
เงิน
เด็กหญิงรุจาภา โต๊ะแอ
3/4
2 พ.ย. 63
81
กระเป๋าเงิน
นายภูริภัทร สมบัติทอง
6/7
8 ต.ค. 63
82
เงิน
เด็กหญิงนรีรัตน์ เชื้อโห้
2/6
8 ต.ค. 63
83
เงิน
เด็กหญิงวราภรณ์ วูวงศ์
3/6
29 ต.ค. 63
84
เงิน
เด็กหญิงอรวรา เดชมณี
3/6
29 ต.ค. 63
85
เงิน
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
3/6
8 ต.ค. 63
86
เงิน
นายธนพงศ์ เมืองดี
5/3
28 ต.ค. 63
87
โทรศัพย์
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
6/8
26 ต.ค. 63
88
กระเป๋านักเรียน
นางสาวรสธร นวลวัฒน์
5/6
28 ต.ค. 63
89
กระเป๋ษนักเรียน
นางสาวธารารัตน์ ทองเทพ
5/6
26 ต.ค. 63
90
หัวชาล์แอปเปิล
นางสาวยมลภัทร ชุมสุข
5/13
22 ต.ค. 63
91
หัวชาล์แอปเปิล
นางสาวภัททิยา กาละสีรัมย์
5/11
22 ต.ค. 63
92
เสื้อกันหนาวสีแดง
เด็กหญิงกิรณา ดุลยาสิทธิพร
2/1
20 ต.ค. 63
93
กระเป๋าดินสอ
/
8 ต.ค. 63
94
เงิน
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
3/8
19 ต.ค. 63
95
เสื้อ
นายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
5/11
10 ต.ค. 63
96
เงิน
เด็กหญิงณัฐวรา เกื้อสกุล
2/11
28 ต.ค. 63
97
บัตร เอทีเอ็ม
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
6/1
19 ต.ค. 63
98
เงิน
เด็กชายธีรภัทร บุญช่วย
3/3
2 ต.ค. 63
99
โทรศัพย์
เด็กชายศิณะ เสรีบูรณะพงศ์
3/3
16 ต.ค. 63
100
สร้อยคอ
นายพลภัทร พลจร
5/8
16 ต.ค. 63
101
เงิน
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
6/11
10 ต.ค. 63
102
เงิน
นางสาวภัททิยา กาละสีรัมย์
5/11
16 ต.ค. 63
103
สมุดรักการอ่าน
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
5/3
15 ต.ค. 63
104
เงิน
เด็กชายกรณ์อิชณน์ ศรีภิรมย์มิตร
3/8
1 ต.ค. 63
105
กระเป๋าตางค์
เด็กชายพสิษฐ์ เต็มวิจิตร์
3/6
15 ต.ค. 63
106
กระเป๋าตางค์
เด็กชายภูภูมิ ชูช่วยสุวรรณ
3/6
15 ต.ค. 63
107
กระเป๋าตางค์
เด็กชายณฐนนท์ ศรีโชติ
3/6
15 ต.ค. 63
108
กระเป๋าตางค์
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณบุตร
3/6
15 ต.ค. 63
109
กระเป๋าตางค์
เด็กชายพศวิชญ์ จารุรัตน์
3/6
15 ต.ค. 63
110
เงิน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิพันธุ์
3/4
15 ต.ค. 63
111
เงิน
นายทวีวัฒน์ ชูสังข์
4/6
15 ต.ค. 63
112
เงิน
นายสุทธิชัย นามลา
4/8
15 ต.ค. 63
113
เงิน
นายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
4/6
15 ต.ค. 63
114
บัตรเครดิต
นางสาวณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
5/9
9 ต.ค. 63
115
เงิน
เด็กหญิงวรรณนา กาใจ
2/1
5 ต.ค. 63
116
เงิน
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
6/8
5 ต.ค. 63
117
เงิน
/
28 ก.ย. 63
118
เงิน
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
6/12
28 ก.ย. 63
119
เงิน
นายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
4/5
28 ก.ย. 63
120
เงิน
เด็กชายฐปนวัฒน์ เพ็ชรแท้
3/11
28 ก.ย. 63
121
เงิน
นายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
5/11
1 ก.ย. 63
122
เงิน
เด็กชายชาญพัฒน์ สุขเพชร
3/8
28 ก.ย. 63
123
เงิน
เด็กหญิงสุพิชญา เกตกินทะ
3/4
28 ก.ย. 63
124
เงิน
เด็กหญิงอัจฉริยา โพธิ์เพ็ชร์
2/4
28 ก.ย. 63
125
โทรศัพย์
นางสาวกรณิศ ขนอม
5/4
1 ก.ย. 63
126
เงิน
เด็กชายกิตติโชค ศิริวัฒน์
2/6
28 ก.ย. 63
127
เงิน
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ศิลปรัศมี
2/6
28 ก.ย. 63
128
เงิน
เด็กชายกาญจนวัฒน์ ขนาบแก้ว
2/11
1 ก.ย. 63
129
เงิน
เด็กหญิงภัทรธิดา สังษ์หีต
3/1
28 ก.ย. 63
130
เงิน
เด็กหญิงบุษบงกช หอยเพชร
3/1
28 ก.ย. 63
131
พวงห้อยคอ
นางสาวศุภสุตา แย้มยินดี
5/2
15 ก.ย. 63
132
เงิน
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
6/4
15 ก.ย. 63
133
เงิน
นางสาวปุญญิศา สุขแต้ม
6/4
15 ก.ย. 63
134
เงิน
/
15 ก.ย. 63
135
เงิน
นายทวีวัฒน์ ชูสังข์
4/6
15 ก.ย. 63
136
เงิน
นายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
4/6
15 ก.ย. 63
137
เงิน
เด็กหญิงสุชานาถ ทองแก้ว
3/2
28 ก.ย. 63
138
เงิน
/
15 ก.ย. 63
139
เงิน
นางสาวชลทิตา ชูแก้ว
5/7
15 ก.ย. 63
140
กระเป๋าตางค์
เด็กชายฐปนวัฒน์ เพ็ชรแท้
3/11
28 ก.ย. 63
141
เงิน
เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยลัทธี
3/1
15 ก.ย. 63
142
เงิน
นายกิตติพศ ไพฑูรย์
5/8
15 ก.ย. 63
143
เงิน
นางสาวศศิ ตั้งศิริ
6/3
15 ก.ย. 63
144
เงิน
เด็กหญิงปภาวดี สีบุ
2/6
15 ก.ย. 63
145
เงิน
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มะลิแย้ม
2/6
15 ก.ย. 63
146
เงิน
นางสาวจิตราภา ชนะพล
6/4
10 ก.ย. 63
147
เงิน
/
23 ก.ย. 63
148
เงิน
นางสาวกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
4/13
26 ก.ย. 63
149
เงิน
/
26 ก.ย. 63
150
เงิน
นายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
4/7
10 ก.ย. 63
151
เงิน
นางสาวจิตราภา ชนะพล
6/4
26 ก.ย. 63
152
เงิน
เด็กหญิงปิยนันท์ รัตนภรณ์
2/3
9 ก.ย. 63
153
เงิน
นายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
4/4
9 ก.ย. 63
154
เงิน
นายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
4/5
26 ก.ย. 63
155
กระเป๋าตางค์
/
9 ก.ย. 63
156
โทรศัพท์
นายวชิร ไพเราะ
6/1
8 ก.ย. 63
157
เงิน
เด็กชายกิตติโชค ศิริวัฒน์
2/6
8 ก.ย. 63
158
เงิน
เด็กชายปัณณวิชญ์ พ้นภัย
2/6
8 ก.ย. 63
159
โทรศัพท์
นางสาวศิริกุลกัลย์ หนำคอก
5/11
8 ส.ค. 63
160
เงิน 150
เด็กชายณภัทร สุรินทร์วงศ์
3/5
3 ก.ย. 63
161
เสื้อกันหนาว
/
2 ก.ย. 63
162
โทรศัพท์
นางสาวรินรดี เปรมกระสิน
5/7
2 ก.ย. 63
163
เงิน
เด็กชายปรเมธ เกลี้ยงสะอาด
3/6
27 ส.ค. 63
164
กระเป๋าตางค์
นางสาวธนิวา กิมประสิทธิ์
5/1
31 ส.ค. 63
165
เงิน
นางสาวนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
5/7
27 ส.ค. 63
166
เงิน
เด็กหญิงชวัลญา จันทร์ผ่อง
3/11
26 ส.ค. 63
167
เงิน
นายธนัตกุล สุทธิรักษ์
5/9
25 ส.ค. 63
168
กระเป๋าตางค์
/
24 ส.ค. 63
169
เงิน
เด็กหญิงณัฐณิชา อินแพง
2/4
21 ส.ค. 63
170
โทรศัพท์
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
6/3
21 ส.ค. 63
171
นาฬิกา
นายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
5/4
22 ส.ค. 63
172
เงิน
นางสาวปิยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
6/13
21 ส.ค. 63
173
เงิน
/
21 ส.ค. 63
174
เงิน
นางสาวนุสสะรี จำปี
5/1
19 ส.ค. 63
175
เงิน
นายชยพล ณ ลำปาง
6/3
18 ส.ค. 63
176
เงิน
นางสาวชาลิสา ทิพย์บรรณา
6/13
18 ส.ค. 63
177
เงิน
/
17 ส.ค. 63
178
เงิน
นางสาวภารดี เสืออินโท
4/8
17 ส.ค. 63
179
เงิน
นางสาวปุญญิสา สุขศรี
4/7
17 ส.ค. 63
180
เงิน
นางสาวศศิ เมืองเขียว
4/10
17 ส.ค. 63
181
เงิน
นางสาวฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
5/7
17 ส.ค. 63
182
เงิน
เด็กชายแทนคุณ นิลศิริ
2/5
14 ส.ค. 63
183
เงิน
เด็กหญิงเกตณิกา ยศหมึก
3/1
14 ส.ค. 63
184
เงิน
เด็กหญิงภัทรธิดา สังษ์หีต
3/1
14 ส.ค. 63
185
เงิน
นางสาวปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
5/2
14 ส.ค. 63
186
เงิน
นางสาวณัฐสรณ์ โกละกะ
5/2
14 ส.ค. 63
187
เงิน
/
14 ส.ค. 63
188
เงิน
นายมังกร พึ่งชาติ
5/9
13 ส.ค. 63
189
เงิน
นางสาวปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์
5/1
7 ส.ค. 63
190
กระเป๋าเงิน
/
1 ก.ค. 63
191
กระเป๋าเงิน
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
1 ก.ค. 63
ลำดับ
รายการ
ผู้แจ้งพบ
ม.
วันที่พบ
สถานะ
เลือก