สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ภาคเรียน
ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 1/2564
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
จังหวัด
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
รวม


ปีการศึกษา 2/2564
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
จังหวัด
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
ครู
นร.
รวม