การใช้งานระบบการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


หน้าจอหลักแสดงรายชื่อกิจกรรม


หน้าจอนักเรียนเข้าสู่ระบบ


หน้าจอเมนูเลือกลงทะเบียนกิจกรรม


หน้าจอการลงทะเบียนกิจกรรม คลิ๊กเลือกกิจกรรมที่รูป


หน้าจอรายงานผลเมื่อลงทะเบียนกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย


หน้าจอรายงานผล นักเรียนสามารถลบกิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้ได้ จนถึงวันสิ้นสุดการลงทะเบียน

Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี