กิจกรรมProfessional Singer : นักร้องมืออาชีพ
ปีการศึกษา 1/2562
นายสุรชัย ยวงทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34612
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณบุตร
1/6
 
 
2
34615
เด็กชายณฐนนท์ ศรีโชติ
1/6
 
 
3
34039
เด็กชายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
2/5
 
 
4
33347
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองชะอม
3/3
 
 
5
33350
เด็กหญิงชนชยา คงชนะ
3/3
 
 
6
33362
เด็กหญิงพชรพร โมราเจริญ
3/3
 
 
7
33374
เด็กหญิงอชิรญาพร จินาสุ่น
3/3
 
 
8
33397
เด็กหญิงกมลวัลย์ จันทร
3/3
 
 
9
33411
เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์
3/3
 
 
10
33417
เด็กหญิงวัลย์ลิกา ปฐมาขจรพงศ์
3/3
 
 
11
33400
เด็กหญิงคณินมณฑ์ เลขมาศ
3/4
 
 
12
33404
เด็กหญิงณัฐสรณ์ โกละกะ
3/4
 
 
13
33409
เด็กหญิงนันทิชา พุ่มขจร
3/4
 
 
14
33416
เด็กหญิงวรรณภา รัตนทองดี
3/4
 
 
15
33419
เด็กหญิงสุพิชชา โพธิพันธุ์
3/4
 
 
16
33422
เด็กหญิงอรนลิน เพชรเกลี้ยง
3/4
 
 
17
33468
เด็กหญิงศุภสุตา แย้มยินดี
3/4
 
 
18
33428
เด็กชายจิรายุ เชษขุนทด
3/5
 
 
19
33433
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
3/5
 
 
20
33435
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุเมธีทวีวุฒิ
3/5
 
 
21
33458
เด็กหญิงเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ
3/5
 
 
22
33465
เด็กหญิงศศิธร ศรีวิชัย
3/5
 
 
23
33466
เด็กหญิงศศิธร ทองปาน
3/5
 
 
24
33508
เด็กหญิงศุภานันท์ ทองศรี
3/5
 
 
25
33513
เด็กหญิงรักษิตา เชื้อพลพิชัย
3/5
 
 
26
33475
เด็กชายธนกฤต ภักดีไทย
3/6
 
 
27
33478
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
3/6
 
 
28
33480
เด็กชายพัชรพล โอภาโส
3/6
 
 
29
33488
เด็กชายสุวรัตน์ จิตราภิรมณ์
3/6
 
 
30
33491
เด็กหญิงกรณัศ ขนอม
3/6
 
 
31
33492
เด็กหญิงคุณิตา ปานแดง
3/6
 
 
32
33497
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง
3/6
 
 
33
33498
เด็กหญิงฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
3/6
 
 
34
33506
เด็กหญิงพิมลมาศ สร้อยทอง
3/6
 
 
35
33517
เด็กหญิงสุทธิดา ทองสกุล
3/6
 
 
36
33710
เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยรอด
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี