กิจกรรมเกมและนันทนาการ
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวณิชกุล ปลวัชร

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34765
เด็กชายพลพล ชวลิตชูวงษ์
1/3
 
 
2
34730
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิพันธุ์
1/4
 
 
3
34735
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองสลัก
1/4
 
 
4
34742
เด็กหญิงพิชยา ศรีทอง
1/4
 
 
5
34743
เด็กหญิงรุจาภา โต๊ะแอ
1/4
 
 
6
34746
เด็กหญิงศรัญญา ปรีชาวาด
1/4
 
 
7
34087
เด็กชายวรนน คาน
2/6
 
 
8
34099
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
2/6
 
 
9
34101
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
2/6
 
 
10
34102
เด็กหญิงธิติมา จิตตานนท์
2/6
 
 
11
34103
เด็กหญิงนฤภร สรรพคง
2/6
 
 
12
34105
เด็กหญิงปาณิศา เมฆอนันต์
2/6
 
 
13
34107
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองคำ
2/6
 
 
14
34110
เด็กหญิงภัทรมล บุญทองแก้ว
2/6
 
 
15
34114
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนชัย
2/6
 
 
16
33235
เด็กชายคฤพล เทียบคุณ
3/1
 
 
17
33446
เด็กหญิงเจนิสรา มั่นน้อย
3/5
 
 
18
33447
เด็กหญิงชญานิน แรกคำนวณ
3/5
 
 
19
33501
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเทพ
3/5
 
 
20
33509
เด็กหญิงภัทราวรรณ ทองเฝือ
3/5
 
 
21
33512
เด็กหญิงรสธร นวลวัฒน์
3/5
 
 
22
33514
เด็กหญิงรินรชา ปีย์วราเมธี
3/5
 
 
23
33473
เด็กชายณัฐนนท์ ใจเด็ด
3/6
 
 
24
33474
เด็กชายทินภัทร รุยันต์
3/6
 
 
25
33476
เด็กชายนลธวัช ใจสุข
3/6
 
 
26
33481
เด็กชายพิทักษ์สิทธิ์ จุลวรรณา
3/6
 
 
27
33482
เด็กชายพีรพล ปานดี
3/6
 
 
28
33483
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพชรเรียง
3/6
 
 
29
33484
เด็กชายมูฮัยมิน หะมะ
3/6
 
 
30
33485
เด็กชายลภัส สุรัตนะพราหมณ์
3/6
 
 
31
33487
เด็กชายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์
3/6
 
 
32
33489
เด็กชายคณิน ปานยืน
3/6
 
 
33
33702
เด็กชายจิรายุทธ แพ่งยัง
3/6
 
 
34
33704
เด็กชายธีรภัทร ทองเนื้อสุข
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี